CONDICIONS DE TRANSPORT DE ANISEC LUFTFAHRT

1. Definicions

"Bitllet" és el número de localitzador i, si escau, el taló d'equipatge, emès pel Transportista o en nom seu, que dona dret al titular o al passatger a viatjar des de l'origen a la destinació indicada de conformitat amb els termes i les condicions del Bitllet i amb aquestes Condicions Generals de Transport.
"Bitllet amb connexió" és el Bitllet format per un o més vols, per la qual cosa s'emet un Bitllet per a cada vol, i tots junts constitueixen un únic contracte de transport. Tret que sigui necessari establir la diferència, en aquestes Condicions Generals el terme Bitllet engloba també el Bitllet amb connexió.
"Codi compartit" significa que el Transportista pot vendre bitllets per als vols operats per altres companyies aèries amb les quals mantingui un acord per fer-ho.
"Condicions Generals de Transport" o "Condicions" són les condicions generals del contracte de transport aeri de passatgers i equipatge.
"Conveni de Montreal" és el Conveni per a la unificació de certes regles relatives al Transport Aeri Internacional signat a Mont-real el 28 de maig de 1999.
"Escala" és aquell lloc previst en l'itinerari d'un passatger diferent del d'origen i destinació assenyalat al Bitllet o que s'indica a l'horari com a lloc d'escala programada a la ruta.
"Passatger": qualsevol persona posseïdora d'un Bitllet, exceptuant els membres de la tripulació operativa.
Reglament (UE) 185/2010 de la Comissió de 4 de març de 2010, pel qual s'estableixen mesures detallades per a l'aplicació de les normes bàsiques comunes de seguretat aèria.
"Reglamento 261/2004" és el Reglament (CE) 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer de 2004, pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i cancel·lació o gran retard dels vols.
"Reglament 2027/97" és el Reglament (CE) 2027/97 del Consell, de 9 d'octubre de 1997, que fa referència a la responsabilitat de les companyies aèries envers el transport aeri dels passatgers i del seu equipatge, modificat pel Reglament (CE) 889/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de maig de 2002.
"Transportista" significa Anisec Luftfahrt GmbH (comercialitzat com a Level)
"Vols punt a punt" són vols formats per un únic segment, és a dir, que no tenen cap escala programada a la ruta.

2. Objectes i normativa aplicable

L'objecte d'aquestes Condicions Generals de Transport és regular els termes i les condicions en què el Transportista transportarà el Passatger i el seu equipatge a la destinació especificada al Bitllet i, si escau, els altres serveis que oferirà en relació amb el transport aeri que s'ha esmentat.
Qualsevol transport i qualssevol serveis que presti el Transportista estaran sotmesos a la normativa següent (la "normativa aplicable"): (i) les condicions que figuren en el Bitllet; (ii) la tarifa aplicada i les seves condicions; (iii) les disposicions que figuren en aquestes Condicions Generals de Transport; (ii) les condicions particulars i les especials que, si escau, es puguin aplicar a un grup de Passatgers o a un o diversos dels passatgers de manera individualitzada, respectivament, i (iii) la normativa que sigui aplicable a cada moment. Les Condicions Generals es troben a la disposició del Passatger en el lloc web del Transportista (www.flylevel.com) i se'n pot obtenir una còpia a la seu social del Transportista.
Cap d'aquestes Condicions de Generals no anul·la cap dret indisponible que la legislació aplicable reconegui al Passatger.
Si el Passatger va comprar el Bitllet amb l'ajuda –o a través– d'un tercer, aquest darrer és l'encarregat tant de lliurar una còpia d'aquestes Condicions Generals al Passatger com de notificar-li els contratemps que pugui patir el seu vol llevat que, en aquest darrer cas, l'adreça de correu electrònic que consti a la reserva sigui la del Passatger mateix. El Transportista no respondrà, en cap cas, de les conseqüències que tingui, per al Passatger, el fet que el tercer a través del qual va fer la reserva no assumeixi les obligacions que s'expressen en aquest paràgraf.

3. Bitllet

3.1 Disposicions Generals
El Bitllet serà vàlid exclusivament per al vol que s'hi indiqui i per a la persona que hi figura en tant que Passatger. El Bitllet és intransferible i no es pot cedir a tercers.
A més, el Bitllet inclourà una referència a aquestes Condicions Generals de Transport i qualsevol altra informació que el Transportista consideri indispensable.
3.2 Bitllet amb Connexió
El servei de transport contractat inclou l'itinerari indicat en el Bitllet amb Connexió des de l'aeroport de sortida, passant per les connexions programades, fins a l'aeroport de destinació final i està subjecte al corresponent càrrec de servei optatiu.
Queda totalment exclosa la possibilitat per part del Passatger de cancel·lar un o diversos segments.
3.3 Codi Compartit
El Transportista ha arribat a acords amb altres companyies aèries per oferir vols operats per aquestes companyies. El Transportista comunicarà durant el procés de reserva la identitat de la companyia aèria que operarà el vol. Als vols amb codi compartit s'aplicaran les condicions de transport de la companyia aèria operadora del vol, per la qual cosa és recomanable que consulteu aquestes condicions per familiaritzar-vos amb les mides permeses i el cost de l'equipatge, els temps de facturació, els viatges amb menors o el transport d'animals, entre altres condicions.
En cas de necessitats puntuals, el Transportista podrà operar determinats vols amb aeronaus operades per altres companyies. En aquest cas, el Transportista informarà els passatgers sobre la identitat de la companyia operadora del vol.
3.4 Bitllet que no es pot cancel·lar
Una vegada realitzada la reserva mitjançant el pagament corresponent, el Passatger ja no podrà cancel·lar el Bitllet. Això vol dir que el preu abonat pel Passatger no es reemborsarà, llevat en els casos expressament previstos a les presents Condicions de Transport, com ara les circumstàncies excepcionals indicades al punt 4.5.

4. Preus

4.1 General
El preu del Bitllet inclou únicament el transport des de l'aeroport de sortida fins a l'aeroport de destinació, amb les escales programades en el cas del Bitllet amb Connexió. El preu del Bitllet o Bitllet amb Connexió no inclou el servei de transport terrestre entre aeroports, ni entre els aeroports i les terminals de la ciutat de destinació.
Els preus dels Bitllets del Transportista són dinàmics i depenen del canal de comercialització.
4.2 Impostos i taxes
En els seus preus, el Transportista sempre inclou l'IVA, els suplements de combustible, si escau, i les taxes que estableixi cada autoritat aeroportuària. Altres càrrecs per serveis optatius s'advertiran expressament i el Passatger els haurà d'acceptar abans de fer el pagament. Les taxes estan subjectes a decisions alienes al Transportista i són objecte de constants modificacions o revisions, que poden produir-se després de la data de compra del bitllet. Si es produeix un augment en una taxa o impost amb posterioritat a la data de compra del Bitllet però abans que el Passatger voli i el Transportista decideix revisar el preu per repercutir aquest increment en el Passatger, el passatger afectat podrà alternativament (i) abonar la diferència respecte a les tarifes vigents en el moment de la compra autoritzant el Passatger al Transportista de manera expressa a carregar l'increment o abonar la diferència a la mateixa targeta de crèdit amb la qual s'ha efectuat el pagament del bitllet o bitllet en connexió, en cas que hagi estat el sistema de pagament emprat o (ii) resoldre el contracte de transport. Sigui com sigui, el Transportista podrà cancel·lar les reserves dels Passatgers que, tot i no haver optat expressament per cap de les opcions ofertes pel Transportista, no hagin pagat la diferència de taxes abans de la data del vol.
4.3 Moneda
El preu i els serveis addicionals s'han de pagar en euros.
Tanmateix, el Transportista té discrecionalitat per acceptar altres divises. En aquest cas, el Transportista estarà legitimat per fixar el tipus de canvi tenint en compte el preu de la divisa als mercats internacionals i, si escau, altres criteris objectius addicionals, com les despeses de gestió.
4.4 No utilització del bitllet
Llevat dels supòsits que s'estipulen en aquestes Condicions, el fet que el Passatger no faci servir el Bitllet en el moment que correspongui, tot o en part, no generarà cap mena d'obligació de devolució o reemborsament del preu del Bitllet per part del Transportista. No obstant això, el Passatger que no hagi utilitzat el seu bitllet té l'opció d'obtenir el reemborsament de les taxes l'import de les quals estigui relacionat amb l'embarcament efectiu del Passatger. La sol·licitud es podrà fer per correu ordinari, telèfon d'Atenció al Client o a través del formulari web en línia. El reemborsament es produirà dins dels 30 dies següents a la sol·licitud, mitjançant abonament a través del mateix mètode de pagament utilitzat per comprar el Bitllet.
4.5 Circumstàncies excepcionals
Si el Passatger es troba en una circumstància excepcional que l'impedeix realitzar el transport, farà arribar a l'equip del departament d'atenció al client del Transportista la reclamació corresponent i una còpia de qualsevol documentació de suport (per exemple, el certificat de defunció en cas de mort de pares, fills, cònjuge o parella de fet) per correu o emplenant un formulari web en línia.
Un cop atesa aquesta reclamació, el Transportista valorarà individualment l'emissió d'un crèdit, el reemborsament o el canvi de Bitllet en funció de les esmentades circumstàncies excepcionals.
En concret, per tal d'acreditar una intervenció quirúrgica o la defunció d'un familiar, només s'acceptaran certificats mèdics o de defunció, respectivament, que s'hauran de presentar en el termini de set dies hàbils, que comencen a comptar el mateix dia en què es produeix la contingència. No es tenen en consideració les sol·licituds que es rebin fora de termini, llevat de força major. En tot cas, s'haurà d'haver avisat al Transportista telefònicament abans de la sortida del vol afectat.
Recomanem que els Passatgers contractin una assegurança de viatge adequada que cobreixi aquest tipus de situacions.
4.6 Bitllets gratuïts o preus reduïts que no estiguin, directament o indirectament, a disposició del públic
Els Passatgers que viatgin gratuïtament o amb un bitllet de preu reduït que no estigui directament o indirectament a disposició del públic, no poden fruir dels drets que es preveu, per a la resta de passatgers, en el Reglament 261/2004, d'11 de febrer de 2004. De la mateixa manera, han d'acreditar, en qualsevol moment, el motiu de la gratuïtat o preu reduït del Bitllet.
4.7 Facturació
El Transportista emet una factura als passatgers que ho demanin expressament a través d'Internet o per telèfon.
Altres
El Transportista no respon dels càrrecs addicionals que pugui cobrar l'entitat que faciliti, al Passatger, el mitjà de pagament concret pel seu ús.

5. Reserva i places. Reserva anticipada de seients

5.1 Requisits per a la reserva
La reserva de plaça per a un vol queda confirmada quan el Transportista emet el Bitllet, de manera que no és necessària la confirmació ulterior de la plaça.
5.2 Canvis en la reserva
El Passatger tindrà dret a fer canvis de vol i a corregir errors de nom sense cap penalització durant les 24 hores posteriors a l'emissió de la reserva.
Sense perjudici del que s'estipula a la Condició General 9 sobre les Tarifes, el Passatger pot canviar la data i l'hora del vol en funció de la disponibilitat de places, sempre que el Passatger pagui el càrrec corresponent i, si cal, la quantitat resultant de la diferència entre el preu del Bitllet original i el preu del nou Bitllet. En cap cas es reemborsarà la diferència si el preu del nou Bitllet és inferior.
El canvi de nom de Passatger només serà possible quan s'hagi pagat el càrrec corresponent i la diferència entre el preu del Bitllet original i el preu del nou Bitllet. En cap cas es reemborsarà la diferència si el preu del nou Bitllet és inferior. La reserva de tots els tipus de Bitllets haurà de tenir el mateix titular a tots els vols que inclogui, de manera que no es podrà canviar el del Bitllet si ja s'ha realitzat algun dels seus vols.
Els canvis de data, hora i passatger de la reserva hauran de realitzar-se amb una antelació de fins a dues hores abans de la sortida del vol. Els canvis de data i hora es podran realitzar a través del web o del departament d'Atenció al Client, mentre que el canvi de Passatger només es pot fer trucant al departament d'Atenció al Client. Aquests canvis també es podran realitzar a l'oficina de vendes de l'aeroport fins a 40 minuts abans de la sortida del vol. Els Bitllets emesos a través d'altres canals de venda o segons altres tarifes poden tenir unes condicions de canvi diferents.
5.3 Pagament
En el moment de confirmar la reserva s'ha d'abonar íntegrament el preu del Bitllet, tots els impostos, així com els càrrecs relatius a la reserva. Si no es verifica aquest pagament, s'entén que no s'ha celebrat el contracte de transport i procedirem a cancel·lar la reserva sense notificació prèvia al viatge.


5.4 Reserva anticipada de seients
La tria de seient depèn de les condicions de cada tarifa, tal com s'explica a la Condició General 9.
La reserva anticipada de seients és opcional, està subjecta a la disponibilitat de seients en el moment de la sol·licitud i s'aplica exclusivament als Passatgers amb Bitllet prèviament emès.
Aquest servei no està disponible per als següents passatgers, que hauran de fer el check-in a l'aeroport:
Passatgers menors d'edat que hagin contractat el servei d'acompanyament de menors (UM).
Passatgers menors d'edat que volen sense cap adult des d'algun aeroport italià.
Passatgers que viatgen amb un nadó.
Passatgers que volen amb una mascota.
Passatgers que hagin contractat un seient extra.
Passatgers que hagin contractat el servei de Passatger pendent.
Passatgers amb un pagament pendent o amb un preu bloquejat.
Passatgers el vol dels quals surti en menys de 4 hores.
Passatgers la condició de resident dels quals no s'hagi pogut validar telemàticament.
Passatgers que volen amb armes.
La reserva i ús del seient no es podrà transferir voluntàriament a un altre Passatger.
No s'apliquen deduccions per subvenció de Residència o de Família nombrosa perquè es tracta d'una opció voluntària del Passatger. L'import per la reserva anticipada de seients inclou els impostos que siguin aplicables en cada cas.
El Transportista podrà modificar l'atribució dels seients reservats per raons operatives, de seguretat o control. Això és especialment cert pel que fa als seients situats al costat de les sortides d'emergència, on no hi podran seure els passatgers que necessiten una extensió del cinturó de seguretat, embarassades, menors de quinze anys, Passatgers amb nens petits o amb discapacitats funcionals o, en general, tots els passatgers que en cas d'accident no puguin donar al personal de vol l'ajuda que tenen l'obligació d'oferir segons la normativa aeronàutica internacional aplicable als Passatgers situats als esmentats seients.
Si, més endavant, el Passatger desitja canviar un seient que havia reservat prèviament, el Transportista assignarà un nou seient segons disponibilitat o elecció, però en cap cas reemborsarà el càrrec extra abonat pel primer seient.
5.5 Passatgers amb mobilitat reduïda i passatgers amb parts del cos enguixades
En els aeroports ubicats a Estats de la Unió Europea, és responsabilitat de cada aeroport oferir un servei d'assistència als Passatgers amb mobilitat reduïda o que tinguin alguna discapacitat. El Transportista, sempre que el Passatger ho hagi comunicat amb una antelació mínima de 48 hores abans de la sortida del vol, s'encarregarà de fer arribar la petició del servei d'assistència a l'empresa gestora del servei. Un cop a l'aeroport, el Passatger haurà de dirigir-se a un dels punts de trobada habilitats a l'aeroport a tal efecte i sol·licitar allí l'assistència. Es recomana consultar el mapa de l'aeroport per tal de localitzar el punt de trobada més proper.
En els aeroports localitzats fora dels Estats de la Unió Europea, el Transportista s'encarregarà, en els termes i les condicions que preveu la legislació vigent, de l'assistència dels passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda que l'hagin demanada, com a mínim, 48 hores abans del vol.
El Transportista oferirà, sense càrrec addicional, l'assistència descrita en l'Annex II del Reglament (CE) 1107/2006, de 5 de juliol, als Passatgers amb mobilitat reduïda que hagin indicat que tenen necessitat d'assistència especial i que surtin d'un aeroport inclòs en el trajecte especificat en un Bitllet o Bitllet amb connexió, hi arribin o hi transitin.

6. Horaris i enllaços, retards, desviaments, substitució i cancel·lació de vols i passatgers no admesos a l'embarcament

6.1 Enllaços
En cas que el Passatger compri dos o més vols punt a punt successius, és responsabilitat seva deixar prou temps per poder recollir l'equipatge del primer vol i, si escau, tornar a facturar-lo, passar pel control de seguretat i passaports i arribar a la porta d'embarcament del vol següent. Cada vol punt a punt constitueix un contracte de transport independent, per la qual cosa el Transportista no assumeix cap responsabilitat pel transport d'enllaç perdut. Tot el que s'acaba d'esmentar no s'aplicarà per als Bitllets amb connexió.
6.2 Retards, cancel·lacions i sobrereserva de bitllets
En cas que el Passatger es vegi afectat per qualsevol d'aquestes situacions, se li aplicarà la normativa en aquesta matèria, constituïda pel Reglament CE 261/2004, d'11 de febrer de 2004.

7. Equipatge

7.1 General
El Passatger haurà d'adjuntar una etiqueta d'identificació amb informació de contacte verídica i actualitzada abans de facturar l'equipatge. Per la seva banda, el Transportista assumirà la responsabilitat de l'equipatge del Passatger des d'aquell moment. El Transportista lliurarà al Passatger un taló d'equipatge que acredita que s'ha produït la facturació i que el Passatger ha de conservar fins que reculli l'equipatge.
7.2 Mercaderies perilloses
No s'acceptarà transportar a la bodega o a la cabina, sense el consentiment previ exprés del Transportista, elements que puguin posar en perill l'aeronau, les persones o els béns a bord de l'aeronau, com ara els especificats a la Normativa de mercaderies perilloses de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI) i l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA), que inclouen, entre altres, ampolles de gas, líquids i sòlids inflamables, verins, material radioactiu, materials corrosius, armes de foc i explosius. Per a més informació sobre el transport de mercaderies perilloses, consulteu les nostres normes.
Si teniu dubtes sobre quins articles podeu transportar a la cabina de l'aeronau o a la bodega, o sobre on haureu de transportar certs articles, poseu-vos en contacte amb nosaltres abans del vol o, quan arribeu a l'aeroport, adreceu-vos al taulell de vendes o al de Servei d'atenció al client.
7.3 Dret del Transportista a inspeccionar l'equipatge
Per motius de seguretat, el Transportista podrà demanar al Passatger que permeti un registre, per mitjà de raigs X o de qualsevol altre tipus d'escàner, de l'equipatge, que és possible que es registri o es pugui haver registrat en l'absència del Passatger (fins i tot trencant els tancaments de l'equipatge) juntament amb les autoritats competents amb la finalitat de determinar si esteu en possessió d'algun dels elements indicats a les Clàusules 7.2 i 7.5 d'aquestes Condicions Generals.
Si el Passatger es nega a complir el requisit indicat al paràgraf anterior, el Transportista podrà negar-se a transportar el Passatger o el seu equipatge, sense dret a reemborsament o cap altra responsabilitat. En cas que un registre provoqui lesions al Passatger, o bé els raigs X o l'escàner usats en la inspecció malmetin l'equipatge, el Transportista no serà responsable d'aquests danys llevat que siguin provocats per una negligència seva.
Si se li demana al Passatger, haurà d'estar present durant la inspecció del seu equipatge, tant de l'equipatge de mà com del facturat, que duran a terme els agents de duanes o uns altres funcionaris del govern. El Transportista no serà responsable davant del Passatger de cap pèrdua o dany que el Passatger pugui patir per l'incompliment d'aquest requisit per part seva, llevat que sigui a causa d'una negligència del Transportista.
7.4 Pes de l'equipatge per passatger
Amb la tarifa Basic, la facturació d'una maleta de fins a 23 kg per Passatger està subjecta al pagament d'un suplement variable en funció de les característiques singulars de cada vol. La tarifa Optima inclou la facturació d'una maleta de fins a 23 kg sense cap cost addicional.
Amb qualsevol de les tarifes, el Passatger podrà facturar més d'una peça d'equipatge sempre que pagui el càrrec corresponent per peça. Està permès superar el pes d'una peça facturada pagant el càrrec corresponent i amb el límit de 32 kg per peça.
El Transportista podrà negar-se a transportar, totalment o en part, l'equipatge que superi aquest pes o que no hagi estat abonat prèviament. Amb els nadons menors de dos anys es pot transportar, sense cap mena de càrrec, una cadira, un cistell o un bressol completament plegats.
7.5 Equipatge de mà
Cada Passatger podrà portar a bord estrictament una peça d'equipatge de mà d'un pes màxim de 10 kg i d'unes mides no superiors a 55 x 40 x 20 cm.
A més, pot dur sense cap càrrec extra un efecte personal addicional de dimensions inferiors a les mides 35 x 20 x 20 cm, com ara un maletí petit, una bossa de mà o una càmera de vídeo o fotos, que s'haurà de col·locar sota el seient.
A la porta d'embarcament, l'equipatge de mà que no s'ajusti a la normativa del Transportista, és a dir, que superi la quantitat, el pes i les mides indicades prèviament, serà retirat i carregat a la bodega de l'aeronau, amb un recàrrec addicional.
El Transportista es reserva el dret a cancel·lar la reserva i a negar l'embarcament a aquells Passatgers que no compleixin els requisits d'equipatge de mà indicats prèviament.
Tot això tret que, per qüestions de seguretat locals i vigents en el país d'origen o de destinació, aquests articles no s'admetin en el vol, i sense perjudici de les normes vigents per al transport com a equipatge de mà de determinats productes.
Els objectes que no compleixin els requisits previstos pel que fa a la mida de l'equipatge de mà (incloent-hi els instruments musicals i similars) no es podran transportar al compartiment de la cabina de passatgers, llevat que el Passatger hagi pagat un Bitllet o Bitllet amb connexió addicional per transportar-los.
No es poden transportar com a equipatge de mà els objectes següents:
Armes de foc i altres dispositius que descarreguin projectils (incloent-hi tot tipus d'armes de foc, com ara pistoles, rifles o escopetes, pistoles de joguina, imitacions, armes d'aire comprimit i CO2, pistoles llença-bengales i pistoles "estàrter" o de senyalització, arcs, ballestes i fletxes, arpons i fusells de pesca, i fones i tiradors i peces procedents d'armes de foc, excepte mires telescòpiques).
Dispositius específicament dissenyats per atordir o immobilitzar (incloent-hi pistoles per atordir, pistoles elèctriques tipus "Taser" o bastons per atordir, aparells atordidors per a animals i pistoles de matador i productes químics, gasos i nebulitzadors neutralitzadors o paralitzadors, com ara gasos lacrimògens, polvoritzadors d'àcid i aerosols repel·lents d'animals).
Objectes de punta esmolada o vora tallant (incloent-hi destrals, destralons i similars, picots i punxons per al gel, ganivets i navalles amb fulles de més de 6 cm de longitud, fulles i navalles d'afaitar, bisturís, bastons d'esquí i excursionisme, tisores amb fulles de més de 6 cm de longitud, equips d'arts marcials punxeguts o tallants i espases i sabres).
Instruments contundents (com ara bats de beisbol i softbol, pals i bastons o equips d'arts marcials).
Substàncies i dispositius explosius o incendiaris (com ara municions, fulminants, detonadors i espoletes, reproduccions o imitacions de dispositius explosius, mines, granades i altres càrregues explosives d'ús militar, focs artificials i altres articles de pirotècnia, pots de fum i cartutxos generadors de fum i dinamita, pólvora i explosius plàstics).
Eines de treball que poden utilitzar-se per provocar ferides a per amenaçar la seguretat de l'aeronau (com ara palanques, trepants i broques, eines amb una fulla o un eix de més de 6 cm de longitud, com ara tornavisos i enformadors, serres, bufadors, pistoles de projectil fix i pistoles engrapadores).
De conformitat amb el que estableix el Reglament 185/2010, només es poden transportar com a equipatge de mà envasos amb líquids, aerosols i gels (per exemple, dentifrici, fixador de cabell, begudes, sopes, perfums, escuma d'afaitar, locions, cremes d'untar alimentàries i altres articles de consistència similar etc.) que no superin els 100 ml, els quals es dipositaran en una bossa transparent d'una capacitat màxima de 1000 mil·lilitres o equivalent que es pugui tancar hermèticament. Només es permetrà una bossa per passatger.
També es permetran els aliments dietètics i medicaments (líquids o semisòlids) que s'hagin de consumir a bord, així com els estris mèdics necessaris, com ara xeringues, per als quals caldrà presentar una prova d'autenticitat als controls de seguretat, si se sol·licita.
Es permet l'entrada a l'aeronau de líquids que s'hagin comprat a:
Botigues de l'aeroport situades més enllà del control de targetes d'embarcament, en punts de venda subjectes a procediments de seguretat aprovats com a part del programa de seguretat de l'aeroport, sempre que estiguin empaquetats en una bossa a prova de manipulacions i es mostri l'acreditació que la compra ha estat adquirida en aquest aeroport concret i en aquest mateix dia.
Als punts de venda situats a la zona restringida de seguretat subjectes a procediments de seguretat aprovats com a part del programa de seguretat de l'aeroport.
En botigues d'altres aeroports comunitaris, sempre que els líquids estiguin empaquetats en una bossa a prova de manipulacions i es mostri una prova satisfactòria que la compra ha estat efectuada a la zona d'operacions d'aquest aeroport concret i en aquest mateix dia.
El Transportista recomana la lectura d'aquest Reglament per consultar detalladament totes les prohibicions de transport en matèria d'equipatge de mà vigents.
El Transportista denegarà l'embarcament, en qualsevol moment i sense cap compensació econòmica, dels equipatges de mà que no compleixin els requisits previstos al Reglament esmentat.
L'equipatge de mà s'ha de col·locar als compartiments tancats instal·lats a la part superior de la cabina, sota el seient del Passatger o en un altre indret especificat per la tripulació de cabina. El Passatger respondrà pels perjudicis causats al Transportista o a tercers pel seu equipatge, llevat que els perjudicis s'hagin produït per una negligència del Transportista.
7.6 Retirada i lliurament d'equipatge
El Passatger pot retirar el seu equipatge des del moment en què el Transportista el posi a la seva disposició als punts assenyalats a aquest efecte a l'aeroport de destinació. La recepció de l'equipatge sense protestes per part del tenidor del taló o del Bitllet en els terminis establerts legalment implica la renúncia a tota reclamació posterior.
El Passatger autoritza el Transportista per tal que, en cas de pèrdua del seu equipatge, la Companyia o tercers facin les investigacions necessàries per trobar-ne el titular, utilitzant per fer-ho els objectes o els elements que hi hagi tant a l'interior com a l'exterior de l'equipatge, i amb el respecte adequat per la confidencialitat de les dades personals obtingudes.
En el supòsit que el Passatger no reculli l'equipatge després de set dies des de la seva posada a disposició, el Transportista podrà exigir-li la quantitat de 10 euros per cada dia d'emmagatzematge. Si el Passatger no recull l'equipatge en un període màxim de sis (6) mesos a comptar des del moment en què l'equipatge estigui disponible, el Transportista en pot disposar sense incórrer en cap responsabilitat.
En el supòsit que un Passatger reclami una peça d'equipatge i no n'aporti el taló corresponent, aquesta peça d'equipatge només li serà lliurada si pot provar, a satisfacció del Transportista, que té dret al lliurament de l'esmentada peça. Si el Transportista ho sol·licita, en casos justificats, aquesta persona ha de proveir, abans de retirar l'equipatge, la cobertura econòmica adequada per indemnitzar el Transportista per qualsevol pèrdua, dany o despesa en què pugui incórrer com a conseqüència d'aquest lliurament.
El Transportista podrà bloquejar o denegar el lliurament de l'equipatge al Passatger que porti qualsevol equipatge que resulti sospitós o si així ho sol·licita un altre passatger o els cossos de seguretat de cada país. En aquests casos, el Passatger ha de complir els tràmits legalment previstos per recollir l'equipatge i el Transportista no assumeix cap responsabilitat pel retard o la denegació del lliurament.
En cas que el Passatger compri dos o més vols punt a punt successius, és responsabilitat seva deixar prou temps per poder recollir l'equipatge del primer vol i, si escau, tornar a facturar-lo, passar pel control de seguretat i passaports i arribar fins a la porta d'embarcament del segon i/o següents vols. Tot el que s'acaba d'esmentar no s'aplicarà per als Bitllets amb connexió.
En els Bitllets amb Connexió, el Passatger haurà de facturar l'equipatge a l'aeroport d'origen i recollir-lo a l'aeroport de destinació, recaient en el Transportista la responsabilitat de la manipulació de l'equipatge a les escales de la ruta.
7.7 Danys a l'equipatge
En cas de pèrdua o danys a l'equipatge, s'aplicaran les regles estipulades per les normes en vigor, en especial el Conveni de Mont-real del 28 de maig del 1999, així com el Reglament (CE) 2027/97, del Consell.
El Transportista és responsable, en cas de destrucció, pèrdua, retard o danys en l'equipatge, fins a la quantitat de 1.131 Drets Especials de Gir. El Passatger pot acollir-se a un límit de responsabilitat més elevat efectuant una declaració especial de valor, amb el corresponent cost addicional. Pel que fa a l'equipatge no facturat, el Transportista només es farà responsable dels danys que hagin estat provocats per la seva culpa.
Si l'equipatge facturat s'ha malmès, perdut, destruït o s'ha lliurat amb retard, el Passatger ha d'indicar-ho per escrit al Transportista al més aviat possible i sempre abans de 7 dies en cas de danys i de 21 dies en cas de pèrdua. Aquests terminis es comptaran a partir de la posada a disposició de l'equipatge.
El Transportista no serà responsable de les abonyegadures, esgarrinxades, taques, nanses i/o rodes trencades a l'equipatge, llevat que (i) es demostri que l'equipatge es trobava en perfecte estat abans de deixar-lo sota el control del Transportista, (ii) s'especifiqui el dany i, (iii) es demostri que el dany al·legat s'ha produït mentre el Transportista era responsable de l'equipatge.
S'adverteix als Passatgers que el Transportista no es farà responsable dels danys produïts en articles peribles i fràgils transportats com equipatge de bodega o de mà, llevat que (i) es provi que els articles en qüestió estaven correctament embolicats, (ii) s'especifiqui el dany i (iii) es demostri que el dany al·legat s'ha produït mentre el Transportista era responsable de l'equipatge. Per a més informació, consulteu les normes sobre articles peribles i fràgils.
Si la companyia aèria encarregada del vol no és el Transportista, el Passatger podrà formular una queixa o reclamació a la companyia en qüestió.
7.8 Animals i equipatges especials
El Passatger que habitualment necessiti un gos guia o d'assistència pot viatjar amb l'animal a la cabina, sempre que l'animal estigui ben lligat i el Passatger respongui dels perjudicis que pugui causar a la resta del passatge.
Per gos d'assistència s'entén un gos que ha estat ensinistrat per ajudar persones amb necessitats especials. Per a la seva admissió a bord ha de disposar d'un certificat físic oficial que acrediti el seu ensinistrament com a gos d'assistència o guia, emès per una organització membre de la Federació Internacional de Gossos d'Assistència (ADI) o de la Federació Internacional d'Escoles de Gossos Guia (IGDF).
Durant el procés de reserva, el Passatger podrà optar per contractar el servei de transport de mascotes a la cabina de l'aeronau (el transport d'animals a la bodega de l'aeronau no està permès), per la qual cosa haurà d'abonar un preu addicional i complir les condicions següents:
Únicament s'admetran a bord certs animals, com ara els gossos, els gats, els ocells (llevat dels rapinyaires), els peixos i les tortugues d'aquari. No s'admetrà cap altra família d'animals, com ara els rosegadors, els mamífers lagomorfs (per exemple, els conills), els animals de granja ni animals que desprenguin olors (per exemple, les fures) o emetin sorolls que puguin causar molèsties a la resta de passatgers o que puguin posar en perill la seguretat a bord de l'aeronau.
L'animal ha d'estar tancat en una cistella de viatge que no sigui un contenidor rígid i que tingui orificis de respiració i fons impermeable (les caixes casolanes manipulades no estan permeses). Si el recipient no és acceptable o segur, serà rebutjat tenint en compte el parer exclusiu del personal de terra o de vol.
Les mides màximes permeses de la cistella de transport són 45 cm de llarg, 39 cm d'amplada i 21 cm d'altura.
El pes màxim de la cistella de transport (incloent-hi l'animal i tots els complements) és de 8 Kg.
Els recipients per menjar i beure han d'estar coberts per evitar que el seu contingut es vessi.
La caixa s'ha de transportar a terra, entre els peus del Passatger o sota del seient. Queda prohibit transportar la caixa en el seient contigu al del Passatger, encara que estigui buit, o sobre les cames.
El Transportista podrà rebutjar tots els animals que per les seves característiques especials (mala olor, estat sanitari, higiene o comportament violent) puguin resultar perillosos o una molèstia per a la resta de passatge.
Els Passatgers que transporten animals se n'hauran de fer càrrec en tot moment i seran els responsables de qualsevol problema que puguin provocar.
L'animal no es podrà treure del recipient en cap circumstància des de l'embarcament fins al desembarcament de l'aeronau.
Només es pot transportat un sol animal per caixa.
Els animals no es poden transportar al seient Space +.
El Passatger haurà d'assegurar-se que la normativa del país de destinació permeti el transport i l'entrada al país de l'animal segons la legislació local i que la mascota (i) compleixi totes les mesures higièniques exigides i (ii) disposi de tota la documentació necessària per a la tinença i el transport.
El Passatger es responsabilitzarà de qualsevol perjudici (com ara multes imposades pel país de destinació del vol, etc.) que el Transportista pugui patir pel transport del seu animal sense la documentació adequada.
Només s'admeten dos animals a la cabina de l'avió en un mateix vol. El sistema informàtic de reserva no oferirà la possibilitat de contractar aquest servei als passatgers que vulguin fer la reserva quan ja s'hagi assolit la quota màxima.
El Transportista ofereix la possibilitat de transportar animals a la bodega de l'aeronau.
Per transportar equipatges esportius i especials, el Passatger ha d'acceptar les condicions i les tarifes específiques en el moment de la seva contractació.
7.9 Transport d'equips de persones de mobilitat reduïda
D'acord amb el que està definit al Reglament (CE) 1107/2006, es permet el transport de fins a dos equips de mobilitat per persona amb discapacitat o mobilitat reduïda, sense cap càrrec addicional.

8. Tarifes Basic i Optima

8.1 Tarifa Basic
La tarifa Basic inclou únicament el transport des de l'aeroport de sortida fins a l'aeroport de destinació.
La tarifa Basic només permet facturar l'equipatge i triar seient previ pagament dels suplements corresponents.
8.2 Tarifa Optima
A banda de les prestacions de la tarifa Basic, la tarifa Optima inclou els serveis següents:
El servei "Avança el teu" que permet avançar el vol per un altre que surti el mateix dia totalment gratis. Aquest canvi només es podrà fer directament al taulell de venda de l'aeroport, entre 2 hores abans de la sortida del nou vol i el tancament del taulell de facturació, 40 minuts abans de la sortida del nou vol (excepte Roma, que tanca 45 minuts abans de la sortida del vol).
Reserva gratis d'un seient determinat a bord entre els que estiguin disponibles per a aquesta tarifa.
Facturació gratuïta d'una única peça d'equipatge (fins a 23 kg).
8.2.2 Reserves amb la tarifa Optima
Es podrà reservar la tarifa Optima sempre que estigui disponible per al trajecte escollit. El Passatger rebrà automàticament la targeta d'embarcament per correu electrònic quan hagi finalitzat el procés de compra i amb la condició que se li assigni un seient.
8.2.3 Modificació de reserves de la tarifa Optima
El passatger podrà avançar el seu vol per un altre que surti el mateix dia de manera totalment gratuïta, sempre que hi hagi disponibilitat de places i en funció d'allò que s'estableix a l'apartat 9.2 (i).
El canvi de la tarifa Optima a la tarifa Basic no està permès.
Un cop contractada, la tarifa Optima només permetrà realitzar canvis de data/hora i de nom dins de la mateixa tarifa.

9. Facturació i formalitats administratives

9.1 Termini màxim de facturació
El passatger ha d'arribar a l'aeroport amb prou temps respecte de l'hora de sortida del vol per poder complir totes les formalitats governamentals i, si escau, facturar l'equipatge. Els taulells de facturació obren dues hores abans i tanquen 40 minuts abans de la sortida prevista del vol (encara que el vol vagi amb retard).
Un cop transcorregut aquest temps, no s'acceptarà cap equipatge ni s'expediran targetes d'embarcament. Un cop passat el termini màxim de facturació, el Transportista podrà cedir els seients dels Passatgers amb reserva i sense targeta d'embarcament anticipada que no s'hagin identificat al taulell de facturació corresponent o a qualsevol altra dependència indicada pel Transportista abans del termini màxim de facturació als Passatgers que estiguin en llista d'espera pendents d'acceptació.
9.2 Facturació
Per facturar l'equipatge, el Passatger ha de presentar el Bitllet o el número de reserva corresponent, així com també un document legalment suficient per tal d'acreditar-ne la identitat. El Transportista es reserva el dret d'identificar, ell mateix o mitjançant tercers, el Passatger per altres mitjans si considera que la documentació que presenta és insuficient o si té dubtes sobre la identificació o la validesa de la documentació que aporta.
9.3 Embarcament
L'embarcament començarà 40 minuts abans de la sortida del vol. La porta d'embarcament es tancarà 20 minuts abans de la sortida. El Transportista es reserva el dret a cancel·lar l'assignació de seients i la reserva als passatgers que no embarquin com a mínim 20 minuts abans de l'hora de sortida prevista. Els passatgers que arribin tard al taulell de facturació no seran admesos a bord ni tindran dret a cap indemnització per embarcament denegat i respondran pels perjudicis que el Transportista pateixi pel fet que hagin de localitzar i retirar l'equipatge de l'aeronau perquè l'hagi facturat el Passatger però que no s'hagi presentat a la porta d'embarcament en el termini adequat.
Sempre que sigui possible, les famílies que viatgin amb nens, els passatgers en cadira de rodes i els passatgers amb mobilitat reduïda tindran preferència en el moment d'embarcar.
9.4 Servei de rescat de passatgers
El Transportista disposa d'un servei específic per tal de facilitar als Passatgers que hagin perdut un vol i mitjançant el pagament previ del cost corresponent, l'embarcament en un vol posterior (Rescat de passatgers). En cas que el Passatger vulgui contractar aquest producte, queda sotmès, de la mateixa manera, a allò que disposen aquestes Condicions en relació amb el vol nou.
9.5 Documents de viatge
El Passatger serà el responsable d'obtenir, mantenir en poder seu i presentar quan se li ho requereixi, tota la documentació d'entrada i sortida exigida pels països des dels quals, als quals o bé sobre els quals se'l transporta, així com la documentació sanitària o qualsevol altra documentació que siguin exigibles en els susdits països. El Transportista es reserva el dret de negar-se a transportar qualsevol Passatger que no hagi complert amb les esmentades lleis, regulacions, normes, exigències o requisits aplicables, o els documents del qual no s'ajustin a les susdites lleis, regulacions, normes, exigències o requisits aplicables, segons el parer del Transportista o de les autoritats del país de sortida o d'arribada.
D'acord amb el Reglament (UE) 610/2013, del Parlament Europeu i del Consell del 26 de juny de 2013 segons el qual es modifica el Reglament (CE) 562/2006 del Parlament Europeu i del Consell, segons el qual s'estableix un Codi comunitari de normes per al pas de persones per les fronteres (Codi de fronteres Schengen), el Conveni d'aplicació de l'Acord de Schengen, els Reglaments del Consell (CE) 1683/95 i (CE) 539/2001 i els Reglaments del Parlament Europeu i del Consell (CE) 767/2008 i (CE) 810/2009, per a estades previstes en el territori dels Estats membres d'una durada que no superi els 90 dies dins de qualsevol període de 180 dies, la qual cosa implica tenir en compte el període de 180 dies que precedeix cada dia d'estada. La data d'entrada es considerarà el primer dia d'estada en el territori dels Estats membres, i la data de sortida el darrer dia d'estada en el territori dels Estats membres. No es tindran en compte per al càlcul de la durada de l'estada en el territori dels Estats membres els períodes d'estada autoritzats mitjançant un visat nacional de llarga durada o un permís de residència. Les condicions d'entrada per als nacionals de tercers països que no pertanyen a la Unió Europea i països que no han signat l'Acord de Schengen, seran les següents:
a) estar en possessió d'un document de viatge (passaport) vàlid que atorgui al seu titular el dret de creuar la frontera i que compleixi els següents criteris: i) seguirà sent vàlid com a mínim tres mesos després de la data prevista de sortida del territori dels Estats membres; ii) s'haurà d'haver emès durant els deu anys anteriors.
b) estar en possessió d'un visat vàlid quan així ho exigeixi el Reglament (CE) 539/2001 del Consell, del 15 de març del 2001, segons el qual s'estableix la llista de tercers països els membres nacionals dels quals estan sotmesos a l'obligació de tenir un visat per creuar les fronteres exteriors, i la llista de tercers països els membres nacionals dels quals estan exempts d'aquesta obligació (1), llevat que siguin titulars d'un permís de residència vàlid;
c) estar en possessió de documents que justifiquin l'objecte i les condicions de l'estada prevista i disposar de mitjans de subsistència suficients, tant per al període d'estada previst com per a la tornada al país d'origen o el trànsit a un tercer país en el qual la seva admissió estigui garantida, o estar en condicions d'obtenir legalment els esmentats mitjans;
d) no estar inscrit com a no admissible en el SIS;
e) no suposar cap amenaça per a l'ordre públic, la seguretat interior, la salut pública o les relacions internacionals de cap dels Estats membres ni, en particular, estar inscrit com a no admissible a les bases de dades nacionals de cap Estat membre per idèntics motius.
9.6 Denegació de l'ingrés en un país
En cas que, per qualsevol motiu, una autoritat pública d'algun dels països als quals, des dels quals o sobre els quals es realitza el transport impedeixi l'entrada del Passatger al seu país, fins i tot en trànsit, el Passatger haurà de pagar el preu del seu transport de tornada a l'aeroport d'origen o a qualsevol altre aeroport. El Transportista no estarà obligat a reemborsar al Passatger la part del preu del Bitllet corresponent a les rutes que el Passatger no hagi completat, ni tampoc no té cap responsabilitat en relació amb l'equipatge d'aquest Passatger.
9.7 Responsabilitat del Passatger
Si el Transportista ha de pagar alguna multa o sanció o ha d'incórrer en alguna despesa deguda a l'incompliment, per part del Passatger i del seu equipatge (duanes, policia, etc.), d'alguna llei, exigència o altres requisits de viatge dels països des dels quals, als quals, o sobre els quals es realitzi el transport, el Passatger haurà de reemborsar, quan li ho sol·liciti el Transportista, l'import que el Transportista hagi pagat o les despeses en què hagi incorregut o hagi d'incórrer.

10. Dret del Transportista a denegar el transport als passatgers i restriccions al transport

10.1 Dret del Transportista a denegar el transport als Passatgers
El Transportista es reserva el dret a denegar, en qualsevol moment, el transport a un Passatger que tingui un Bitllet si segons el parer del Transportista:
És necessari o convenient per motius de seguretat pública.
És necessari o convenient per complir les lleis o normes aplicables a un país d'origen, destinació o escala del vol.
És necessari o convenient per motius de conducta, estat, edat o condició mental o física del Passatger.
És necessari o convenient per evitar danys, incomoditats o molèsties greus a altres passatgers o a la tripulació.
És necessari o convenient perquè el Passatger no ha complert amb anterioritat i de manera reiterada les normes del Transportista.
El Passatger ha lliurat al Transportista algun document (a) que s'hagi adquirit de manera presumptament il·legal, (b) que hagi estat denunciat com a perdut o robat, o (c) que sigui fals o contingui modificacions o alteracions de qualsevol tipus no realitzades pel Transportista. En aquests casos, el Transportista es reserva el dret de retenir aquests documents.
La persona que es presenti al taulell del Transportista no es correspongui amb el titular del Bitllet. En aquest cas, el Transportista es reserva el dret de retenir aquest Bitllet.
El Passatger no ha pogut acreditar que hagi pagat la totalitat del bitllet d'avió, s'ha demanat la cancel·lació del càrrec de la targeta bancària amb què es va pagar o existeix una sospita de frau.
10.2 Restriccions al transport
Embarassades el transportista accepta transportar embarassades fins a la setmana 36 (inclusivament) de gestació sense haver de presentar cap certificat mèdic.
Menors: el Transportista no disposa d'un servei d'acompanyament de menors (UM). Els menors de 12 anys no poden viatjar sense un responsable major de 16 anys.
Per motius de seguretat, els nadons menors de 7 dies d'edat no poden ser admesos a bord. Els infants de 7 dies a 2 anys (1 any + 364 dies) viatjaran a la falda de la seva mare o el seu pare, sense que es puguin embarcar cadiretes o bressols a la cabina de l'avió. Aquests passatgers menors de 2 anys hauran de pagar un import únic per reserva. Només es permet a bord un màxim de 6 menors amb Servei d'acompanyament i d'edats entre 5 i 8 anys, i un nadó sense dret a seient per adult de més de 18 anys.
En qualsevol moment, tant el Transportista com les autoritats locals de l'aeroport de sortida o de destinació poden exigir tota la documentació referent al nadó o al nen que pretengui viatjar, motiu pel qual es recomana dur-la sempre a mà.
Només s'accepten a bord passatgers menors d'edat, però de més de 14 anys, que disposin de document d'identitat o passaport en vigor en nom seu. Els menors de 12 anys hauran de tenir igualment el passaport o document d'identitat, però serà suficient el llibre de família si es tracta d'un vol nacional i viatgen acompanyats d'algun dels dos progenitors.
És possible que les autoritats exigeixin, als menors de 18 anys residents en determinats països que viatgin sense la companyia dels seus pares o d'un tutor legal, un formulari signat per aquests abans de la sortida del vol, sense el qual no se'ls permet embarcar. En concret, i a tall d'exemple, en el cas de Romania, els menors de 18 anys que pretenguin viatjar acompanyats pel pare o la mare, només podran fer-ho si disposen d'un certificat oficial signat per tots dos progenitors. A continuació es proporciona informació detallada sobre els requisits exigits per als vols internacionals des de determinats països:
Vols a la República Txeca: els menors a partir dels 15 anys d'edat necessitaran un passaport propi per viatjar cap a la República Txeca i des de la República Txeca.
Menors francesos de 18 anys: menors de 18 anys que viatgin sense cap dels seus pares o tutors legals a l'estranger i que abandonin el territori francès:
Per als vols dins d'Europa, caldrà que almenys tinguin el document d'identitat o el passaport.
Per als viatges des de territori francès a un altre territori que es trobi fora d'Europa, a més d'un document d'identitat o passaport del menor, també es necessita una autorització per viatjar signada pels dos pares o tutors legals. Els menors de 18 anys que viatgin amb passaport vàlid no necessitaran aquesta autorització, ja que el passaport actua com a consentiment o autorització dels pares o tutors legals.
Menors espanyols de 18 anys: menors de 18 anys que viatgin sense algun dels seus pares o tutors legals i que abandonin el territori espanyol sense els seus pares o tutors legals: si tenen el DNI, només hauran de portar un model d'autorització per viatjar degudament emplenat pels dos pares o tutors legals (no s'admetrà si el document només l'ha signat un dels pares, ja que és obligatòria la signatura dels dos pares). Aquest model d'autorització es pot aconseguir a les dependències de la policia. Els menors de 18 anys que viatgin amb un passaport vàlid no necessitaran aquesta autorització, ja que el passaport actua com a consentiment o autorització dels pares o tutors legals.
Italians menors de 14 anys: en els vols nacionals, els menors de 14 anys podran viatjar amb altres persones que no siguin els seus pares o tutors legals, sempre que mostrin el seu document d'identitat. Els menors entre 14 i 17 anys podran viatjar sols.

Sigui com sigui, els menors hauran de mostrar algun dels documents indicats al "Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 28 dicembre 2000".

En els vols internacionals, els menors de 14 anys hauran de mostrar el document d'identitat, el passaport o el permís de viatge i anar acompanyats per un adult. Si els adults són els seus pares o tutors legals, hi haurà de constar el nom dels pares o tutors legals que l'acompanyen; si l'adult no té cap relació legal amb el menor, caldrà presentar, a més del document d'identitat del menor, una declaració de tutela temporal per viatjar fora d'Itàlia signada pels pares o tutors legals i verificada per les autoritats competents, incloent-hi a més el nom de l'acompanyant o de l'entitat o empresa responsable del menor.

Sigui com sigui, els menors hauran de mostrar algun dels documents següents: (i) document d'identitat vàlid per a viatges internacionals, fins i tot dins de la UE o un país amb acord bilateral amb Itàlia, (ii) passaport individual, (iii) permís de viatge (només per a determinades destinacions) o certificat o extracte del certificat de naixement amb fotografia, emès a la localitat de naixement i verificat per les autoritats corresponents.

En els viatges d'estudis o escolars amb menors, haurà de constar el nom de la persona, institut o entitat responsable que organitza el viatge a la declaració de tutela temporal per viatjar fora d'Itàlia.
Els menors de 18 anys que volin a Portugal han de:
viatjar acompanyats per un pare o tutor, o
ser rebuts a l'aeroport o punt d'entrada per un pare o tutor, o
portar una carta d'autorització per viatjar signada per un pare o tutor, si no van acompanyats per cap pare o tutor. Aquest document ha d'incloure el nom de l'adult responsable del menor durant la seva estada a Portugal.
Menors residents que surtin de Portugal: tots els menors, portuguesos i no portuguesos, que visquin a Portugal han de presentar una carta notarial d'autorització d'un dels pares o tutors si els menors han de sortir del país sense cap acompanyant. Si el menor viatja amb una tercera persona, en aquesta carta també hi ha de constar el nom de la persona que se'n fa càrrec.
La carta d' autorització la pot emetre:
un dels pares del menor (si els pares estan casats)
el pare amb qui viu el menor (si els pares estan separats o divorciats)
un dels pares adoptius (si el menor és adoptat) o
el seu tutor legal.
Un formulari estàndard per a menors que abandonen el país està disponible a la pàgina web del Servei Portuguès d'Immigració. El "Requerimento de Certidão" l'han d'emplenar els ciutadans portuguesos. El "Termo de Responsabilidade" l'han d'emplenar els ciutadans estrangers.
Romanesos menors de 18 anys: els menors romanesos poden sortir de Romania amb la condició que viatgin:
amb els dos pares; o
amb un dels pares i la carta d'autorització del pare absent; o
amb un tutor legal (que no sigui ni el pare ni la mare) i la carta d'autorització dels pares, així com una prova d'un historial policial lliure d'antecedents penals.
Passatgers amb malalties i infeccions: el Transportista no acceptarà passatgers que pateixin o puguin estar patint malalties infeccioses greus o sobre les quals les autoritats sanitàries hagin decretat un nivell d'alerta oficial, com ara infeccions respiratòries greus, virasi, tuberculosi o pneumònia.
Conducta a l'interior de l'aeronau i política d'ús ampliat d'aparells electrònics a bord
Si, segons el parer del Transportista, la conducta del Passatger a bord de l'aeronau pot posar en perill l'aeronau o qualsevol persona o béns a bord, o suposa un obstacle perquè la tripulació compleixi les seves funcions, o si el Passatger fa cas omís de qualsevol instrucció per part de la tripulació o amenaça, abusa d'algun membre de la tripulació o l'insulta, o es comporta de manera escandalosa o de manera que pugui considerar-se ofensiva envers la resta de passatgers, el Transportista pot prendre les mesures que consideri necessàries per tal d'evitar que continuï aquest comportament, incloent-hi el desembarcament de l'aeronau. Posteriorment, el Transportista executarà totes les accions legals per via civil o penal a què tingui dret.
Per la seguretat dels passatgers i dels tripulants, i en aplicació de la llei de protecció civil de dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, està prohibit realitzar vídeos o fotografies d'un membre de la tripulació o d'un passatger, llevat que s'hagi obtingut el consentiment previ i exprés per fer-ho. Els membres de la tripulació poden demanar que s'esborrin les imatges o els vídeos realitzats de manera il·lícita o sense consentiment.
Si, com a conseqüència de la conducta del Passatger a bord de l'aeronau, el comandant decideix, en l'exercici raonable del seu arbitri, desviar l'aeronau per tal de desembarcar-ne el Passatger, aquest haurà de pagar al Transportista totes les despeses i els costos que es derivin d'aquest desviament.
El consum de begudes alcohòliques només està permès si les begudes s'han adquirit a bord.

11. Ús ampliat d'aparells electrònics a bord

A bord de les aeronaus del Transportista es permet l'ús dels següents dispositius electrònics ("PED") per part dels passatgers:
Telèfons mòbils ("smartphones");
Tauletes electròniques ("tablets");
Auriculars electrònics cancel·ladors de soroll exterior;
MP3, MP4 i aparells semblants, així com reproductors de música digitals;
Jocs electrònics portàtils de mida reduïda;
Ordinadors portàtils i ordinadors de mida reduïda ("notebooks");
Tauletes de lectura, anomenades popularment "e-readers";
Càmeres digitals de fotografia i vídeo personals (excloent-hi les càmeres professionals). El permís d'ús no inclou la possibilitat de fer fotografies dels membres de la tripulació o de qualsevol element de l'aeronau;
Reproductors de DVD/CD de mida reduïda.
Auriculars amb cables (excepte les operacions de rodament, enlairament i aterratge.
Malgrat la informació anterior, en qualsevol moment del vol, la tripulació de l'aeronau podrà ordenar que s'apaguin i es desin tots els dispositius electrònics, fins i tot els que disposen de "mode avió/vol".
Està prohibit utilitzar les funcionalitats Bluetooth i Wi-Fi de qualsevol dispositiu durant qualsevol fase del vol (incloent-hi els auriculars Bluetooth, els teclats perifèrics o els aparells controlats a distància, entre altres). Els telèfons mòbils i altres dispositius electrònics de mà que emetin ones electromagnètiques, podran usar-se a bord de les aeronaus del Transportista sempre que les portes estiguin obertes. Un cop tancades, únicament es permetrà el seu ús en el mode avió d'acord amb la taula següent:
[incloure una taula a la pàgina web de Vueling]
Els dispositius electrònics que es facturin amb l'equipatge hauran d'estat apagats en tot moment.
L'ús de cigarretes electròniques està prohibit a bord de totes les aeronaus del Transportista.

12. Responsabilitat per danys humans i materials

12.1 Consideracions generals:
En cas d'accident, la responsabilitat del Transportista serà la següent:
La responsabilitat es limita als danys demostrats, i en cap cas el Transportista no és responsable dels danys indirectes o insuficientment acreditats, ni tampoc dels danys no compensatoris.
El Transportista no és responsable dels danys resultants del compliment per part seva de les lleis, reglaments governamentals, ordenances o requisits, o del seu incompliment per part del Passatger.
Les Condicions Generals de Transport també s'apliquen als agents autoritzats del Transportista, als treballadors i als representants, en la mateixa mesura que s'aplica al Transportista. La suma recuperable per part del Transportista i dels agents, empleats, representants i persones autoritzades, no pot superar la suma corresponent a la responsabilitat del Transportista, si escau.
Si la companyia aèria encarregada del vol no és el Transportista, el Passatger podrà fer una reclamació davant de qualsevol de les companyies. La companyia contractant és la que figura al Bitllet o Bitllet amb connexió.
12.2 Lesions corporals
El Transportista serà responsable dels danys soferts en cas de mort, ferides o qualsevol altra lesió corporal soferta pel Passatger si l'accident que causa el dany es produeix a bord de l'avió o durant alguna de les operacions d'embarcament i desembarcament dels passatgers, en els termes i amb l'extensió previstos en el Reglament 2027/97 (modificat pel Reglament 889/2002) i el Conveni de Mont-real de 28 de maig de 1999, i sens perjudici de les exclusions de responsabilitat del Transportista en cas que (i) la mort, les ferides o qualsevol altra lesió corporal sigui deguda a l'estat de salut, físic o mental, del Passatger existent abans de les operacions d'embarcament dels passatgers; o (ii) si el dany és causat o afavorit per la negligència del Passatger o pel seu estat de salut anterior a l'embarcament del vol.
No es fixa cap límit econòmic per a la responsabilitat en cas de lesions o mort del Passatger. Per als danys de fins a 113.100 Drets Especials de Gir per Passatger, la companyia aèria no pot impugnar les reclamacions d'indemnització. Per damunt d'aquesta quantitat, la companyia aèria només pot impugnar una reclamació en cas que pugui provar que no hi va haver negligència ni falta de cap altre tipus de part seva.
La suma recuperable cobreix la reparació del dany, tal com es determini en una solució amistosa no contenciosa, o segons determini el dictamen d'un expert o d'un tribunal competent.
El Transportista compensarà el Passatger pels danys recuperables únicament per la part que excedeixi qualsevol pagament rebut d'algun organisme d'assegurança social públic o de qualsevol institució similar.
El Transportista es reserva el dret a recórrer contra tercers, incloent-hi, sense limitacions, els drets de subsidi i indemnització.
En cas de mort, ferides o lesions corporals com a conseqüència d'un accident aeri, a la(les) persona(es) amb dret a compensació, quan estigui(n) identificada(es), se li (se'ls) oferirà una bestreta per cobrir les seves necessitats immediates, de manera proporcional als perjudicis causats. En cas de mort, aquesta bestreta no ha de ser inferior a 16.000 Drets Especials de Gir per Passatger. La bestreta s'ha de pagar dins dels quinze (15) dies següents a la constatació de la identificació de la(es) persona(es) amb dret a compensació, no suposa cap admissió de responsabilitat i és deduïble de la quantitat definitiva a pagar per responsabilitat d'acord amb aquest apartat, però no es podrà reemborsar, llevat dels casos previstos a l'article 20 del Conveni de Mont-real o si no tenia dret a la indemnització.
Tota reclamació s'ha de presentar, com a màxim, en el termini de dos anys des de la data del vol.

13. Responsabilitat per retards

En cas de retard del Passatger, el Transportista serà responsable dels danys soferts sempre que no hagi pres totes les mesures raonables per evitar el dany o li hagi estat impossible prendre aquestes mesures, amb un límit de 4.694 Drets Especials de Gir per passatger.
Serveis addicionals propis i aliens
El Transportista compta amb un ampli catàleg de serveis addicionals que posa a disposició dels Passatgers durant el procés de reserva i que els permeten configurar l'oferta a mida.
El Transportista ha assolit acords amb terceres empreses perquè ofereixin als Passatger altres serveis que no siguin els del transport aeri, com ara reserves d'hotel, activitats, lloguer de cotxes o sales VIP, entre altres. En aquests casos, i respecte dels serveis addicionals al vol contractats pel Passatger, regiran exclusivament els termes i condicions dels tercers que subministrin aquests serveis, i el Transportista no acceptarà cap responsabilitat pel seu incompliment en la prestació d'aquests serveis addicionals.

14. Al·lèrgies

El Transportista no pot garantir un ambient lliure d'al·lergògens als seus avions. El nostre menú a bord ofereix aliments que contenen fruits secs, cacauets o altres aliments susceptibles de ser al·lergògens; a més, és impossible controlar si els aliments o altres productes o components que duen a bord la resta de passatgers poden produir reaccions al·lèrgiques.
És imprescindible que tots els passatgers amb al·lèrgies portin la injecció d'epinefrina per als casos de crisi juntament amb una nota mèdica que acrediti la necessitat de dur-la i que en el moment de l'embarcament comuniquin la seva al·lèrgia a la tripulació de l'avió. En cas de no dur la injecció, el Transportista declina tota responsabilitat.

Disposicions generals

Cap agent, treballador o representant del Transportista no té autoritat per alterar, modificar o renunciar a qualsevol de les disposicions d'aquest Contracte.
El Passatger pot emmagatzemar el present Contracte en format electrònic.
Si alguna de les clàusules o condicions d'aquest Contracte és declarada il·legal o nul·la, el Contracte seguirà vigent amb la resta de clàusules.
Competència judicial
Sense perjudici d'allò que estableixi la normativa en vigor, aquestes Condicions Generals de Transport es regiran per la Llei austríaca.
Les disputes relacionades amb les presents Condicions Generals de Transport que puguin sorgir estaran subjectes a la "jurisdicció no exclusiva" dels tribunals austríacs.
Amb independència de la jurisdicció del tribunal general, els consumidors poden recórrer també a una organització per a la resolució de la disputa alternativa:
Per a les reserves en línia, la Comissió Europea ha establert una plataforma de resolució de disputes corresponent a http://ec.europa.eu/odr

Independentment de si la reserva es realitza en línia o a través de qualsevol altre mètode, els consumidors poden recórrer també a una de les següents organitzacions per a la resolució de la disputa alternativa:
Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte [Agència per als drets dels treballadors]
Linke Wienzeile 4/1/6
A-1060 Viena
+43 1 5050 707 740
https://www.apf.gv.at/de/

Presentació d'una reclamació per correu postal, per fax al número +43 1 505 0707 180 o en línia: https://www.apf.gv.at/de/beschwerde-flug.html