Anisec Luftfahrt - Algemene vervoersvoorwaarden

1. Definities

"Ticket" verwijst naar het reserveringsnummer en, indien van toepassing, het bagagelabel, dat is uitgegeven door of namens de vervoerder en dat de houder of passagier recht geeft op vervoer vanaf de vertrekplaats naar de bestemming onder de bepalingen en voorwaarden die op het ticket en in deze algemene vervoersvoorwaarden zijn vermeld.
"Conjunction ticket" is een ticket bestaande uit twee of meer vluchten. Voor elke vlucht wordt een ticket uitgegeven en deze vormen samen een unieke vervoersovereenkomst. De term ticket omvat eveneens het conjunction ticket in deze algemene voorwaarden, behalve indien nodig onderscheid gemaakt wordt.
“Code sharing” betekent dat de vervoerder zijn tickets kan verkopen voor vluchten uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen waarmee zij daartoe een contract heeft afgesloten.
"Algemene vervoersvoorwaarden" of "Voorwaarden" zijn deze algemene voorwaarden van het contract van luchtvervoer van passagiers en bagage.
"Verdrag van Montreal" is het verdrag voor het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, getekend te Montreal op 28 mei 1999.
"Tussenlanding" is die plaats die opgenomen is in de reisroute van de passagier, behoudens de op het ticket aangegeven vertrekplaats of de plaats van bestemming of die plaats die vermeld staat in de dienstregeling als geplande tussenlanding.
"Passagier": een persoon die in het bezit is van een ticket, behoudens de bemanningsleden.
Verordening (EU) 185/2010 van de Commissie, van 4 maart 2010, houdende vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de toepassing van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart.
"Verordening 261/2004" staat voor de Verordening (Raad van Europa) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004, tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.
"Reglement 2027/97" staat voor het Reglement (Raad van Europa) 2027/97 van de Raad, van 9 oktober 1997, betreffende de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen aangaande het luchtvervoer van passagiers en hun bagage, gewijzigd door het Reglement (Raad van Europa) 889/2002 van het Europese Parlement en de Raad, van 13 mei 2002.
"Vervoerder" is Anisec Luftfahrt GmbH (op de markt gebracht als Level)
"Point-to-point vlucht" is een vlucht bestaande uit één segment, m.a.w. een vlucht zonder geplande tussenlanding.

2. Doelen en geldende regelgeving

Het doel van deze algemene vervoersvoorwaarden is het vastleggen van de voorwaarden en normen waaronder de vervoerder de passagier en zijn bagage naar de op het ticket aangeduide bestemming vervoert en hem eventueel andere diensten verleent die met dat luchtvervoer verband houden.
Al het uitgevoerde vervoer en andere diensten uitgevoerd door de vervoerder zijn onderhevig aan de volgende normen (de «toepasbare normen»): (i) de voorwaarden die op het ticket vermeld staan; (ii) het toepasbare tarief en de voorwaarden; (iii) de bepalingen die in deze algemene vervoersvoorwaarden vermeld staan; (ii) de bijzondere en speciale voorwaarden die in het desbetreffende geval op een groep passagiers of op één of meerdere van hen individueel van toeppassing zouden zijn; en (iii) de op elk moment van toepassing zijnde regelgeving. De algemene voorwaarden staan ter inzage ter beschikking van de passagier op de website van de vervoerder (www.flylevel.com) en een afschrift ervan is verkrijgbaar in de maatschappelijke zetel van de vervoerder.
Geen enkele van deze vervoersvoorwaarden doet afbreuk aan niet hier gespecificeerde rechten die de toepasselijke wetgeving de passagier toekent.
Indien de passagier zijn ticket met hulp of via een derde heeft geboekt, is laatstgenoemde ervoor verantwoordelijk de passagier een afschrift van deze algemene voorwaarden te verschaffen en de passagier in kennis te stellen van eventualiteiten die zich met betrekking tot zijn vlucht voordoen, behalve -voor wat betreft het laatstgenoemde geval- als het op de reservering vermelde emailadres van de passagier zelf is. De vervoerder wijst alle aansprakelijkheid van de hand inzake de gevolgen voor de passagier van de niet-nakoming van de in dit lid bepaalde verplichtingen van de derde door wie de reservering werd afgehandeld.

3. Ticket

3.1 Algemene bepalingen
Het ticket is uitsluitend geldig voor de hierop aangeduide vlucht en voor de persoon die er als passagier op staat aangegeven. Het ticket kan niet overgedragen en verkocht worden aan derden.
Het ticket omvat bovendien een referentie van deze algemene vervoersvoorwaarden en alle mogelijke informatie die de vervoerder onmisbaar acht.
3.2 Conjunction ticket
Het overeengekomen vervoer, optioneel, omvat de route zoals vermeld op het conjunction ticket, vanaf de luchthaven van vertrek, via de voorziene tussenlandingen, tot de eindbestemming en is onderworpen aan de betreffende optionele servicetoeslag.
De mogelijkheid voor de passagier om een of meerdere segmenten te annuleren, is volledig uitgesloten.
3.3 Code sharing
De vervoerder heeft contracten afgesloten met andere luchtvaartmaatschappijen om vluchten aan te bieden uitgevoerd door genoemde maatschappijen. De vervoerder deelt tijdens het reserveren de identiteit van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert mee. In de vluchten met code sharing worden de vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, toegepast, waartoe het aanbevolen wordt om die voorwaarden te lezen ter informatie van de toegestane afmetingen en kosten van bagage, inchecktijden, minderjarigen of vervoer van huisdieren onder andere voorwaarden.
In geval van incidentele behoeften kan de vervoerder op bepaalde vluchten vliegtuigen gebruiken die door andere maatschappijen uitgevoerd worden. In dit geval deelt de vervoerder de passagiers informatie mee over de identiteit van de maatschappij die de vlucht uitvoert.
3.4 Niet te annuleren ticket
Zodra de reservering middels de passende betaling uitgevoerd is, kan het ticket niet meer door de passagier geannuleerd worden, hetgeen betekent dat de door de passagier betaalde prijs niet terugbetaald wordt, behalve in gevallen die uitdrukkelijk voorzien zijn in deze vervoersvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de buitengewone omstandigheden voorzien onder punt 4.5.

4. Prijzen

4.1 Algemeen
De prijs van het ticket omvat uitsluitend het vervoer van de luchthaven van vertrek tot de luchthaven van bestemming, met de voorziene tussenlandingen in het geval van een conjunction ticket. De prijs van het ticket of conjunction ticket omvat niet het vervoer over land tussen luchthavens of tussen luchthavens en/of luchthaventerminals van de plaats van bestemming.
De prijzen van de tickets van de vervoerder zijn dynamisch en hangen af van het verkoopkanaal.
4.2 Belastingen en toeslagen
De vervoerder omvat in de prijzen altijd de btw, de brandstoftoeslagen –indien van toepassing– en de heffingen die bevoegde autoriteiten van de desbetreffende luchthaven opleggen. Andere toeslagen voor extra diensten naar keuze worden uitdrukkelijk vermeld en moeten door de passagier vóór betaling aanvaard worden. Toeslagen en belastingen zijn onderworpen aan beslissingen buiten de vervoerder om en aan continue wijzigingen of herzieningen, die na aankoop van het ticket plaats kunnen vinden. Indien er sprake is van een toename van een toeslag of belasting na de aankoopdatum van het ticket, maar vóór dat de passagier vliegt en de vervoerder besluit de prijs te herzien om deze toename aan de passagier door te berekenen, kan de passagier ofwel (i) het verschil tussen de prijzen die op het moment van aankoop aangegeven werden, betalen, waarbij de passagier de vervoerder uitdrukkelijk machtigt om de toename te innen of het verschil betalen met dezelfde betaalkaart waarmee het ticket of conjunction ticket betaald werd, indien dit de betaalmethode was of (ii) de vervoersovereenkomst ontbinden. In elk geval kan de vervoerder de reserveringen van die passagiers annuleren die doordat ze niet uitdrukkelijk voor geen enkele van de door de vervoerder aangeboden opties gekozen hadden en daardoor het verschil in toeslagen nog niet vóór de vluchtdatum betaald hadden.
4.3 Valuta
De prijs en de extra diensten zijn betaalbaar in euros.
Desalniettemin heeft de vervoerder het recht om betalingen in andere valuta te accepteren. In dat geval is de vervoerder gerechtigd de wisselkoers te bepalen aan de hand van de koers van de munteenheid op de internationale markten en –eventueel– andere objectieve criteria, zoals bijv. de administratiekosten.
4.4 Niet gebruiken van het ticket
Indien de passagier geen gebruik maakt van het ticket op het desbetreffende moment, bestaat voor de vervoerder, behoudens het bepaalde in deze voorwaarden, geen verplichting tot gedeeltelijke of volledige terugbetaling of restitutie van de prijs van het ticket. De passagier die echter zijn ticket niet gebruikt heeft, heeft de optie tot terugbetaling van de toeslagen die betaald worden voor het effectief van boord gaan van de passagier. Het verzoek kan middels gewone post, klantenservicetelefoon of via het formulier van de website on line uitgevoerd worden. De terugbetaling wordt binnen 30 dagen volgend op het verzoek middels dezelfde betaalmethode die tijdens de aankoop van het ticket gebruikt is, uitgevoerd.
4.5 Uitzonderlijke omstandigheden
De passagier zorgt in geval van een buitengewone omstandigheid welke hem verhinderd gebruik te maken van het vervoer, ervoor dat de passende reclamatie en een afschrift van alle mogelijke ondersteunende documenten (bijvoorbeeld, de overlijdensakte in geval van sterfte van ouders, kinderen, echtgeno(o)te of ongehuwde partner) per post of via een online webformulier bij de klantenservice van de vervoerder terechtkomt.
Na genoemde reclamatie in acht te hebben genomen, bekijkt de vervoerder van geval tot geval de claim, de terugbetaling of de ticketwijziging onder genoemde buitengewone omstandigheden.
Ten bewijze van de operatie of van het overlijden van een familielid, worden uitsluitend officiële doktersverklaringen of overlijdensakten geaccepteerd. De termijn om deze documenten te overleggen bedraagt 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag waarop de eventualiteit zich voordoet. Aanvragen die buiten deze termijn worden ontvangen komen –behalve in geval van overmacht– niet in aanmerking. In elk geval, dient de vervoerder telefonisch op de hoogte gesteld te zijn vóór dat de betroffen vlucht plaats heeft.
We raden de passagiers aan een reisverzekering af te sluiten die hen onder dit soort omstandigheden dekt.
4.6 Gratis tickets of gereduceerde prijzen die niet direct of indirect ter beschikking van het publiek staan
Passagiers die met gratis tickets reizen of met een ticket tegen gereduceerde prijs die niet direct of indirect ter beschikking van het publiek staat, genieten niet de rechten die in de Verordening 261/2004 van 11 februari 2004 voorzien zijn voor de overige passagiers. Voorts moeten zij te allen tijde de reden waarom hun ticket gratis is of een gereduceerde prijs heeft, kunnen aantonen.
4.7 Inchecken
De vervoerder geeft een factuur uit aan de passagiers die dat uitdrukkelijk via internet of telefonisch aanvragen.
Anders
De vervoerder is niet aansprakelijk voor de extra toeslagen die de bankinstelling doorberekend voor het gebruik van de door hen aan de passagier verleende betaalfaciliteiten.

5. Reservering en stoelen. Stoelreservering vooraf

5.1 Vereisten voor de reservering
De reservering van een stoel op een vlucht wordt bevestigd wanneer de Vervoerder het ticket afgeeft, zodat latere bevestiging overbodig is.
5.2 Wijzigingen van de reservering
De passagier heeft recht om vluchtwijzigingen en foutcorrecties betreffende de naam uit te voeren binnen een termijn van 24 uur na uitgifte van de reservering zonder boete.
Onverminderd het bepaalde in de algemene voorwaarde 9 betreffende tarieven, kan de passagier de datum en tijdstip van de vlucht wijzigen, afhankelijkheid van beschikbaarheid van stoelen, mits de passagier de passende toeslag betaalt en voor zover van toepassing, het verschil tussen de originele ticket en het nieuwe ticket. In geen enkel geval wordt het verschil terugbetaald indien het verschil van het nieuwe ticket lager zou zijn.
De wijziging van de passagiersnaam is alleen mogelijk zodra de betreffende toeslag en het verschil tussen het originele en het nieuwe ticket betaald is. In geen enkel geval wordt het verschil terugbetaald indien de prijs van het nieuwe ticket lager zou zijn. De reservering van alle soorten tickets dient dezelfde naam voor alle daarin opgenomen vluchten te hebben, zodat de naam van het ticket niet gewijzigd kan worden indien één van de vluchten al uitgevoerd is.
Wijzigingen in de reservering van datum, tijd en naam dienen ten minste 2 uur vóór het vertrek van de vlucht uitgevoerd te worden. Wijzigingen van datum en tijd kunnen via de website of de klantenservice uitgevoerd worden, terwijl wijziging van passagier alleen mogelijk is door te bellen met de klantenservice. Dergelijke wijzigingen kunnen eveneens uitgevoerd worden aan de verkoopbalie tot 40 minuten voor vertrek van de vlucht. Tickets die door andere verkoopkanalen of volgens andere tarieven uitgegeven werden, kunnen andere wijzigingsvoorwaarden hebben.
5.3 Betaling
De prijs van het ticket, alle belastingen en toeslagen, zowel als alle kosten betreffende de reservering dienen in zijn geheel voldaan te worden op het moment van reserveren. In geval genoemde betaling niet gecontroleerd wordt, bestaat er geen vervoersovereenkomst en annuleren we de reservering zonder berichtgeving voorafgaand aan de reis.
5.4 Stoelreservering vooraf
De stoelkeuze is onderworpen aan de voorwaarden van elk Tarief, zoals beschreven wordt in Algemene Voorwaarde 9.
Stoelreservering is optioneel en is onderworpen aan de beschikbaarheid van stoelen op het moment van aanvraag en wordt exclusief toegepast voor individuele passagiers met een ticket dat eerder uitgegeven werd.
Deze dient is niet beschikbaar voor de volgende passagiers die op de luchthaven dienen in te checken:
Minderjarige passagiers die de begeleidingsdienst voor minderjarigen (UM) gereserveerd hebben.
Minderjarige passagiers die zonder volwassene vliegen vanaf een Italiaanse luchthaven.
Passagiers die met een baby vliegen.
Passagiers die met een huisdier reizen.
Passagiers die een extra stoel gereserveerd hebben.
Passagiers die de dienst Openstaande passagier gereserveerd hebben.
Passagiers die nog niet alles betaald hebben of met een geblokkeerde prijs.
Passagiers voor wie binnen 4 uur de vlucht vertrekt.
Passagiers van wie het inwonerschap nog niet telematisch bekrachtigd is.
Passagiers die met wapens vliegen.
De reservering en het gebruik van de stoel kan niet vrijwillig aan een andere passagier overgedragen worden.
Er worden geen kortingen toegepast voor subsidie van inwonerschap of groot gezin daar het een vrijwillige optie van de passagier betreft. De betaling voor de stoelreservering omvat de belastingen die in elk geval van toepassing zijn.
De vervoerder kan de toewijzing van gereserveerde stoelen wijzigen vanuit operatieve, controle- of veiligheidsredenen. Hier is met name sprake van in het geval van de stoelen bij de nooduitgang, waar geen zeer corpulente passagiers mogen zitten die een verlenging van de veiligheidsriem nodig hebben, zwangere vrouwen, personen van onder de vijftien jaar, passagiers met kleine kinderen of met een functionele handicap of, in het algemeen, al diegenen die in geval van een ongeluk geen hulp aan het cabinepersoneel kunnen bieden, waartoe zij volgens de internationale luchtvaartnormen, toepasbaar op passagiers die op genoemde stoelen gezeten zijn, verplicht zijn.
Indien de passagier later een eerder gekozen stoel wilt veranderen, wijst de vervoerder een nieuwe stoel aan volgens beschikbaarheid of naar keuze, maar in geen enkel geval wordt de extra toeslag die voor de eerste stoel betaald werd, terugbetaald.
5.5 Passagiers met mobiliteitsbeperkingen en passagiers met gips
Elke luchthaven gelegen in één van de lidstaten van de Europese Unie, is verantwoordelijk voor het verlenen van assistentie aan passagiers met een handicap of met verminderde mobiliteit. De vervoerder zal de aanvraag voor assistentie aan het desbetreffende serviceverlenend bedrijf doorsturen, mits de passagier zijn handicap minstens 48 uur vóór vertrek van zijn vlucht heeft gemeld. Bij aankomst op de luchthaven, dient de passagier naar één van de daarvoor ingerichte ontmoetingspunten te gaan en om assistentie te vragen. Aanbevolen wordt de luchthavenkaart te bekijken om het dichtstbijzijnde ontmoetingspunt te vinden.
Op luchthavens gelegen buiten de lidstaten van de Europese Unie, zorgt de vervoerder –onder de voorwaarden en volgens de in de wet voorziene bepalingen– voor de assistentie van passagiers met een handicap of verminderde mobiliteit die dat ten minste 48 uur vóór de vlucht hebben aangevraagd.
De vervoerder zal zonder toeslag de in bijlage II van Verordening (EG) 1107/2006 van 5 juli vermelde bijstand verlenen aan passagiers met beperkte mobiliteit die vooraf de specifieke behoeften voor die bijstand hebben gemeld en die vertrekken van, aankomen op of op doorreis zijn via een luchthaven van het op een ticket of conjunction ticket nader omschreven traject.

6. Vluchtregeling en verbindingen, vertraagde, omgeleide, vervangende, geannuleerde vluchten en instapweigering van passagiers

6.1 Verbindingen
Indien een passagier twee of meer point-to-point vluchten boekt, is hij zelf verantwoordelijk om voldoende tijd in te plannen om eventueel de bagage van de eerste vlucht op te halen en, indien van toepassing, die opnieuw in te checken, de veiligheids- en paspoortcontrole te passeren en zich te melden bij de gate van de tweede en/of volgende vlucht. Elke point-to-point vlucht omvat een aparte vervoersovereenkomst, waardoor de vervoerder niet aansprakelijk is voor het vervoer van de gemiste verbinding. Het bovenstaande is niet van toepassing voor conjunction tickets.
6.2 Vertraging, Annulering en overboeking
Indien de passagier te maken krijgt met een van deze eventualiteiten wordt de regelgeving op dit gebied toegepast, nl. Verordening 261/2004 van 11 februari 2004.

7. Bagage

7.1 Algemeen
De passagier dient vóór het inchecken een label met de correcte contactgegevens aan zijn bagage te bevestigen. De vervoerder is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de bagage van de passagier. De vervoerder overhandigt de passagier een bagagelabel als bewijs dat het inchecken heeft plaatsgevonden. De reiziger moet dit label bewaren tot het ophalen van de bagage.
7.2 Gevaarlijke goederen
Elementen die het vliegtuig of personen of goederen aan boord van het vliegtuig in gevaar kunnen brengen, zoals die bepaald zijn in de regelgeving van gevaarlijke goederen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de International Air Transport Association (IATA), waaronder zonder beperking gasflessen, ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen, vergif, radioactief materiaal, bijtmiddelen, vuurwapens en explosieven opgenomen zijn, worden niet geaccepteerd voor vervoer in het ruim of in het bagagevak zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de vervoerder. Voor meer informatie, bekijk onze normen voor meer informatie betreffende gevaarlijke stoffen.
Bij twijfel over welke artikelen aan boord van het vliegtuig of in het ruim vervoerd mogen worden, of waar bepaalde artikelen vervoerd dienen te worden, graag contact met ons opnemen alvorens te reizen of bij de verkoopbalie of aan de klantendienstbalie vragen bij aankomst op de luchthaven.
7.3 Het recht van de vervoerder om bagage te inspecteren
Uit veiligheidsoverwegingen kan de vervoerder van de passagier een doorzoeking, röntgenfoto of een ander soort bagagescan te maken, en de bagage kan doorzocht worden of kan doorzocht zijn zonder de aanwezigheid van de passagier (inclusief het vernietigen van sluitingen van genoemde bagage) samen met de bevoegde autoriteiten teneinde te bepalen of deze voorzien is van een element vermeld in clausule 7.2 en in clausule 7.5 van deze algemene voorwaarden.
Indien de passagier niet bereid is tot het voldoen aan het vereiste beschreven in de vorige alinea, kan de vervoerder weigeren de passagier of zijn bagage zonder terugbetaling of andere aansprakelijkheid te vervoeren. In geval een doorzoeking of een scan schade veroorzaakt aan de passagier of dat de röntgenfoto of de scan schade aan zijn bagage veroorzaken, is de vervoerder niet verantwoordelijk voor genoemde schade behalve in geval deze door zijn schuld of nalatigheid te wijten is.
Indien van de passagier vereist wordt, dient deze aanwezig te zijn bij de inspectie van zijn bagage, zowel van de hand- als de ingecheckte bagage, door de douaneagenten of andere overheidsambtenaren. De vervoerder is niet aansprakelijk tegenover de passagier voor verlies of schade die de passagier kan ondervinden door niet-nakoming van zijn zijde van deze vereiste, behalve als het door nalatigheid van de vervoerder komt.
7.4 Bagagegewicht per passagier
Met het tarief Basic is het inchecken van een koffer t/m 23 kg per passagier onderworpen aan de betaling van een variabel supplement afhankelijk van de bijzonderheden van elke vlucht. Bij het tarief Optima en Time & Flex is een koffer tot 23 kg zonder extra kosten inbegrepen.
Bij alle tarieven kan de passagier meer dan één stuk bagage inchecken, mits hij de daarvoor betreffende toeslag per stuk bagage betaalt. Het is toegestaan om het gewicht van een ingecheckt stuk bagage te verhogen door een toeslag te betalen én met een maximumgewicht van 32 kg per stuk bagage.
De vervoerder kan het vervoer weigeren van het geheel of een deel van de bagage dat dit gewicht overschrijdt of dat vooraf niet betaald werd. Voor kinderen jonger dan twee jaar mag kosteloos een geheel opgevouwen stoel, draagmand of wieg vervoerd worden.
7.5 Handbagage
Elke passagier mag strikt genomen een stuk handbagage meenemen met een maximumgewicht van 10 kg en met maximumafmetingen van 55x40x20 cm.
Bovendien mag je zonder extra kosten één ander extra stuk bagage meenemen dat aanzienlijk kleiner is dan 35x20x20 cm, zoals bijvoorbeeld een klein koffertje of een handtas of een video- of fotocamera en deze dient onder de stoel geplaatst te worden.
Aan de gate wordt het stuks handbagage dat niet voldoet aan de normen van de vervoerder, dat wil zeggen, dat de eerder genoemde hoeveelheid, gewicht of afmetingen overschrijdt, afgenomen en in de vrachtruimte van het vliegtuig vervoert tegen extra kosten.
De vervoerder behoudt het recht om de reservering te annuleren en die passagiers die niet aan de eerder genoemde vereisten betreffende handbagage voldoen te weigeren.
Dit alles onder voorwaarde dat de genoemde voorwerpen in overeenstemming met de bestaande plaatselijke veiligheidsvoorschriften in het land van vertrek of bestemming zijn toegestaan, onverminderd de richtlijnen die gelden voor het vervoer als handbagage van bepaalde goederen.
Het vervoer in de passagierscabine van voorwerpen (inclusief muziekinstrumenten en dergelijke) die niet voldoen aan de eisen voor afmetingen van handbagage, wordt alleen geaccepteerd indien de passagier daarvoor een extra ticket of conjunction ticket heeft betaald.
De volgende voorwerpen mogen niet als handbagage worden vervoerd:
Vuurwapens en andere apparaten die projectielen kunnen afvuren (waaronder inbegrepen alle soorten vuurwapens, zoals pistolen, geweren of jachtgeweren, speelgoedgeweren, imitaties, luchtdruk-en CO2-geweren, alarm- en startpistolen, bogen, kruisbogen en pijlen, harpoen- en speergeweren en katapulten en onderdelen afkomstig van vuurwapens, behalve telescopische kijkers).
Apparaten die speciaal ontworpen zijn om te verdoven of te immobiliseren (waaronder: stunguns, taserwapens en stroomstokken, apparaten om dieren te verdoven en te doden en chemische stoffen, gassen en sprays, zoals mace, pepperspray, traangas, zuurspray en sprays om dieren te verjagen).
Voorwerpen met een scherpe punt of een scherpe rand (waaronder: bijlen, hak- en kapmessen, ijsbijlen en ijspikken, messen en zakmessen met een blad van meer dan 6 cm, scheermessen, operatiemessen, ski- en wandelstokken, scharen met een blad van meer dan 6 cm, vechtsportmateriaal met een scherpe punt of rand zwaarden en sabels).
Stompe voorwerpen (zoals honkbal- en softbalknuppels, knuppels en stokken of vechtsportmateriaal).
Explosieven en brandgevaarlijke stoffen en -apparaten (zoals munitie, slagpijpjes, ontstekers en lonten, replica’s of imitaties van explosieve voorwerpen, mijnen, granaten en andere militaire explosieven, vuurwerk en ander pyrotechnisch materiaal, rookblikken en -patronen, dynamiet, buskruit en kneedspringstoffen).
Gereedschappen waarmee ernstige verwondingen kunnen worden toegebracht of waarmee de veiligheid van het luchtvaartuig in gevaar kan worden gebracht (zoals breekijzers, boren en boorkoppen, gereedschap met een blad of schacht van meer dan 6 cm, zoals schroevendraaiers en beitels, zagen, soldeerlampen, penschietpistolen en schiethamers).
Overeenkomstig het bepaalde in Verordening 185/2010, mogen als handbagage alleen vloeistoffen, spuitbussen en gels (bijvoorbeeld tandenpasta, haargel, drank, soep, parfum, scheerschuim, lotions, smeerpaté en andere artikelen van dezelfde gelijksoortige consistentie, etc.) vervoerd worden, welke de 100 ml niet overschrijden, en welke in een doorzichtige tas worden geplaatst met hoogstens een capaciteit van 1000 milliliter of gelijkwaardig en welke geheel gesloten kan worden. Per passagier is slechts één tas toegestaan.
Voorts zijn producten toegestaan die op diëtistische of medische gronden (vloeistoffen of halfvloeibare stoffen) aan boord gebruikt moeten worden, zowel als de nodige medische instrumenten zoals injectiespuiten en waarvan je de echtheid dient aan te tonen bij de veiligheidscontrole wanneer dat vereist wordt.
In de cabine mogen de vloeistoffen meegenomen worden die werden gekocht in:
Winkels op de luchthaven die na de controle van de instapkaarten gelegen zijn, in verkooppunten die aan goedgekeurde beveiligingsprocedures in het kader van het beveiligingsprogramma van de luchthaven onderworpen is, voor zover ze verpakt zijn in een manipulatie aantonende, verzegelde tas waarop duidelijk is aangegeven dat de inhoud op die dag in die luchthaven is gekocht.
In verkooppunten die in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone gelegen zijn die aan goedgekeurde beveiligingsprocedures in het kader van het beveiligingsprogramma van de luchthaven onderworpen zijn.
In winkels op een andere luchthaven van de Gemeenschap, op voorwaarde dat ze verpakt zijn in een manipulatie aantonende, verzegelde tas waarop duidelijk is aangegeven dat de inhoud op die dag in die luchthaven is gekocht.
De vervoerder raadt aan de genoemde Verordening door te lezen om alle bestaande beperkingen op het gebied van het vervoer van handbagage uitvoerig te leren kennen.
De vervoerder weigert de toegang aan boord op elk moment en zonder financiële schadevergoeding van handbagage die niet voldoen aan de eisen uit de genoemde Verordening.
De handbagage dient geplaatst te worden in de gesloten kofferruimtes die daarvoor bovenin de cabine geïnstalleerd zijn, onder de stoel van de passagier of op een andere plaats die het cabinepersoneel op elk moment kan aangeven. De passagier is verantwoordelijk voor de schade die zijn bagage veroorzaakt aan de vervoerder of aan derden, behalve als dit door verzuim van de vervoerder gebeurt.
7.6 Afhalen en afleveren van bagage
De passagier kan zijn bagage afhalen vanaf het moment dat deze ter beschikking gesteld wordt door de vervoerder op de daarvoor bestemde punten op de luchthaven van bestemming. De ontvangst van de bagage zonder klachten van de zijde van de houder van het bagagelabel of het ticket binnen de wettelijke bepaalde termijnen, houdt in dat deze afziet van enige latere reclamering.
De reiziger machtigt de vervoerder om in geval van kwijtraken van zijn bagage om zelf of via derden het nodige onderzoek te doen teneinde de bagage voor de houder te vinden, daarbij gebruik makend van voorwerpen of elementen in of buiten op de bagage en de vertrouwelijkheid van de verkregen persoonlijke gegevens daarbij in acht nemend.
Indien de passagier zijn bagage niet binnen 7 dagen na de ter beschikkingstelling afhaalt, kan de vervoerder een bedrag van 10 euro per dag in rekening brengen wegens opslagkosten. Indien de passagier zijn bagage niet binnen zes (6) maanden na de ter beschikkingstelling ophaalt, kan de vervoerder hier vrij over beschikken, zonder enige aansprakelijkheid.
Indien een passagier een stuk bagage reclameert en het betreffende bagagelabel niet kan overleggen, kan hem dit stuk bagage overhandigd worden mits hij zijn rechten hierop naar het inzicht van de vervoerder naar behoren kan aantonen. Als daar reden toe is, kan de vervoerder de genoemde persoon erom vragen vóór het inchecken van de bagage het dekkingsbedrag op te geven om het evt. verlies, schade of de onkosten die voor de vervoerder zouden kunnen ontstaan als gevolg van deze afgifte te dekken.
De vervoerder kan het vervoer van bagage blokkeren of weigeren als de passagier bagage bij zich heeft die de vervoerder verdacht voorkomt, of op een verzoek daartoe van een andere passagier of van de politie en veiligheidsdiensten van Spanje of van andere landen. In dergelijke gevallen moet de passagier de wettelijk voorziene formaliteiten doorlopen om de bagage op te halen en de vervoerder wijst alle aansprakelijkheid voor deze vertraging of geweigerde afgifte van de hand.
Indien een passagier twee of meer point-to-point vluchten boekt, is hij zelf verantwoordelijk om voldoende tijd in te plannen om eventueel de bagage van de eerste vlucht op te halen en, indien van toepassing, die opnieuw in te checken, de veiligheids- en paspoortcontrole te passeren en zich te melden bij de gate van de tweede en/of volgende vluchten. Het bovenstaande is niet van toepassing voor conjunction tickets.
In geval van een conjunction ticket moet de passagier de bagage inchecken op de luchthaven van vertrek en ophalen op de luchthaven van bestemming. De vervoerder is verantwoordelijk voor de behandeling van de bagage bij de tussenlandingen.
7.7 Beschadiging van de bagage
In het geval van verlies van of schade aan de bagage, worden de van kracht zijnde regels toegepast, in het bijzonder het Montreal Akkoord van 28 mei 1999, zowel als Verordening (Raad van Europa) nr. 2027/97.
De vervoerder is verantwoordelijk, in geval van vernieling, verlies, vertraging of schade aan de bagage tot het bedrag van 1.131 speciale trekkingsrechten De passagier kan zich beroepen op een hogere aansprakelijkheid door speciale aangifte van waarde te doen, waarvoor extra kosten betaald dienen te worden. Met betrekking tot de niet ingecheckte bagage is de vervoerder alleen verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door haar schuld.
Indien de ingecheckte bagage beschadigd, verloren of vernield, of vertraagd afgegeven is, dient de passagier dat schriftelijk zo spoedig mogelijk aan de vervoerder mede te delen, en in ieder geval, vóór 7 dagen in geval van schade en 21 dagen in geval van verlies. Genoemde termijnen beginnen vanaf het ter beschikking stellen van de bagage.
De vervoerder is nooit verantwoordelijk voor deuken, schrammen, vlekken, kapotte handvaten en/of wieltjes veroorzaakt aan de bagage, behalve (i) indien de perfecte staat van de bagage alvorens deze aan de vervoerder over te laten aangetoond wordt, (ii) de schade gedetailleerd wordt en (iii) aangetoond wordt dat de schade veroorzaakt werd, terwijl de vervoerder verantwoordelijk voor de bagage was.
De vervoerder is niet verantwoordelijk voor schade aan bederfelijke en breekbare voorwerpen die als ruim- of handbagage vervoerd worden, behalve (i) indien aangetoond wordt dat genoemde artikelen correct ingepakt waren, (ii) de schade gedetailleerd wordt en (iii) aangetoond wordt dat de schade veroorzaakt werd, terwijl de vervoerder verantwoordelijk voor de bagage was. Voor meer informatie, bekijk onze normen over bederfelijke en breekbare voorwerpen.
Indien de opererende luchtvaartmaatschappij niet de vervoerder betreft, kan de passagier een klacht indienen tegen die betreffende maatschappij.
7.8 Dieren en speciale bagage
De passagier die in het dagelijkse leven een blindegeleide- of hulphond nodig heeft, kan met hem in de cabine reizen, mits de hond goed is aangelijnd en de passagier instaat voor de schade die deze aan andere passagiers kan berokkenen.
Als hulphond wordt die hond beschouwd die individueel getraind is om personen met een speciale behoefte te helpen. Om met de hond te vliegen, dien je te beschikken over een officiële papieren verklaring die de africhting als hulphond of geleidehond aantoont, uitgegeven door een organisatie die lid is van Assistance Dogs International (ADI) of van de Internationale Federatie voor geleidehondenscholen (IGDF).
De passagier kan tijdens de reserveringsprocedure kiezen om transportservice voor huisdieren aan boord te boeken, daar het niet mogelijk is huisdieren in het vliegtuigruim te vervoeren, waarvoor een extra prijs betaald dient te worden en aan de volgende voorwaarden voldaan moet worden:
Er worden aan boord alleen dieren toegestaan als honden, katten, vogels (behalve roofvogels), vissen en aquariumschildpadden. Er worden geen andere dierenfamilies aanvaard zoals knaagdieren, haasachtigen (zoals konijnen), boerderijdieren, noch dieren die geuren (fretten) of vervelende geluiden veroorzaken voor de rest van de passagiers of die de veiligheid aan boord van het vliegtuig in gevaar kunnen brengen.
Het huisdier dient in een gesloten buigzame reiskennel, niet in een stugge harde reiscontainer vervoerd te worden, met ademhalingsgaten en een waterdichte bodem. Niet in een gewone aangepaste doos. Indien de bak niet aanvaard of veilig bevonden wordt, kan deze op grond van het oordeel van het land of luchtpersoneel geweigerd worden.
De maximum afmetingen van de reiskennel zijn 45 cm lang, 39 cm breed en 21 cm hoog.
Het maximumgewicht van de reiskennel (inclusief het dier en de accessoires) is 8 kg.
De etens- en drinkbakken dienen afgesloten te zijn, om te vermijden dat de inhoud gemorst wordt.
De reiskennel dient op de grond, tussen de benen of onder de stoel van de passagier vervoerd te worden. Het is verboden de reiskennel op een stoel naast de passagier, ook al is deze leeg, of op schoot te vervoeren.
De vervoerder kan huisdieren die vanwege hun speciale eigenschappen (slechte geur, sanitaire staat, hygiëne of gewelddadig gedrag) hinderlijk zouden kunnen zijn voor de rest van de passagiers weigeren.
De passagiers die huisdieren meenemen moeten te allen tijde hun verzorging op zich nemen en instaan voor de problemen die ze kunnen veroorzaken.
Het dier mag in geen enkel geval uit de reiskennel gehaald worden vanaf het aan boord gaan tot aan het van boord gaan.
Men mag slechts één dier per reiskennel vervoeren.
Huisdieren mogen niet op een Space + stoel vervoerd worden.
De passagier dient zich ervan te verzekeren dat de normen van het land van bestemming het vervoer en de binnenkomst van het dier aanvaardt overeenkomstig de plaatselijke wetgeving en dat het dier (i) voldoet aan alle vereiste hygiënische maatregelen en (ii) dat deze over alle nodige documenten voor het houden en het vervoer beschikt.
De passagier stelt zich verantwoordelijk voor alle mogelijke schade (zowel als het door het land van bestemming opgelegde boetes, enz.) die de vervoerder kan ondervinden door het vervoer van huisdieren zonder de passende documenten.
Er worden slechts twee huisdieren aan boord in dezelfde vlucht aanvaard. Zodra deze maximumbezetting compleet is, biedt het computersysteem voor reserveringen niet meer de mogelijkheid om deze dienst aan de passagiers aan te bieden.
De vervoerder biedt niet de mogelijkheid om dieren in het ruim van het vliegtuig mee te nemen.
Voor het vervoer van sportuitrustingen en speciale bagage dient de passagier de speciale voorwaarden en tarieven te aanvaarden op het moment van reserveren.
7.9 Vervoer van hulpmiddelen van personen met mobiliteitsbeperkingen
Overeenkomstig het bepaalde in de Verordening (Raad van Europa) 1107/2006, is het vervoer toegestaan van maximaal twee mobiliteitshulpmiddelen per persoon met handicap of met mobiliteitsbeperking, zonder extra kosten.

8. Tarieven Basic, Optima

8.1 Tarief Basic
Het Basic tarief omvat naast het vervoer van de luchthaven van vertrek naar de luchthaven van bestemming,
Het tarief Basic staat alleen het inchecken van bagage toe en het vooraf kiezen van een stoel tegen betaling.
8.2 Tarief Optima
Het tarief Optima omvat bovendien naast die van het tarief Basic de volgende diensten:
De dienst “Zet je vlucht vooruit” laat je een eerdere vlucht op dezelfde dag nemen en geheel gratis. Deze wijziging kan alleen direct op de verkoopbalie van de luchthaven uitgevoerd worden, tussen 2 uur voor vertrek van de vlucht en het sluiten van de incheckbalie 40 minuten voor vertrek van de nieuwe vlucht, behalve Rome dat 45 minuten voor vertrek van de vlucht sluit.
Gratis reservering van een bepaalde stoel aan boord, waaronder beschikbare stoelen zijn voor dit tarief.
Het gratis inchecken van één enkel stuk bagage (tot 23 kg).
8.2.2 Reserveringen met tarief Optima
Je kunt het tarief Optima reserveren mits dit beschikbaar is voor het gewenste traject. Je ontvangt de instapkaart automatisch per e-mail, zodra het koopproces beëindigd is en mits je een stoel aanwijst.
8.2.3 Wijziging van reserveringen Optima
De vlucht kan gratis vooruitgezet worden voor een eerdere op dezelfde dag, mits er plaatsen beschikbaar zijn en afhankelijk van het bepaalde onder 9.2 (i).
Men kan niet van tarief Optima naar het tarief Basic veranderen.
Met het tarief Optima, zodra dit afgesloten is, kunnen alleen wijzigingen van datum en tijdstip en van naam binnen hetzelfde tarief uitgevoerd worden en tegen betaling van een toeslag.

9. Inchecken en administratieve formaliteiten

9.1 Uiterste inchecktijd
De passagier moet tijdig vóór vertrek van de vlucht op de luchthaven aanwezig zijn om aan alle van overheidswege voorgeschreven formaliteiten te voldoen en eventueel bagage in te checken. De incheckbalies openen twee uur voor en sluiten 40 minuten voor vertrek van de voorziene vlucht (ook al is de vlucht vertraagd) .
Na deze tijd wordt geen bagage meer geaccepteerd, evenmin worden er nog instapkaarten afgegeven. Na de uiterlijke inchecktijd kan de vervoerder de stoelen van passagiers met een reservering en zonder een online verkregen instapkaart die zich niet vóór de uiterlijke inchecktijd aan de desbetreffende incheckbalie of op een andere door de vervoerder aangegeven plaats hebben gemeld, toewijzen aan passagiers die op de wachtlijst staan.
9.2 Inchecken
Bij het inchecken van de bagage moet de passagier naast zijn ticket of het reserveringsnummer, een geldig identiteitsbewijs of paspoort overleggen waarmee hij zich wettelijk naar behoren kan legitimeren. De vervoerder behoudt zich het recht voor –zelf of met hulp van derden– de identiteit van de passagier op een andere wijze vast te stellen indien hij het overgelegde reisdocument onvoldoende acht of indien er twijfel bestaat over de legitimering of de geldigheid van de overlegde documenten.
9.3 Instappen
Het instappen vindt 40 minuten voor vertrek van je vlucht plaats. De gate sluit 20 minuten vóór vertrek. De vervoerder behoudt zich het recht voor passagiers die zich niet ten minste 20 minuten vóór de geplande vertrektijd aan de gate melden, de toegewezen stoel te weigeren en de reservering te annuleren. Passagiers die later bij de gate arriveren worden niet aan boord toegelaten, hebben geen recht op schadevergoeding voor de ontzegging van toegang aan boord en staan borg voor de schade die de vervoerder lijdt indien zijn ingecheckte bagage opgespoord en uit het vliegtuig verwijderd moet worden omdat hij zich niet tijdig bij de gate heeft gemeld.
Voor zover mogelijk worden gezinnen met kinderen, passagiers in rolstoelen en passagiers met verminderde mobiliteit bij het instappen met voorrang behandeld.
9.4 Hulpdienst gemiste vlucht
De vervoerder biedt tegen betaling van de betreffende onkosten een speciale service om een reiziger die een vlucht mist, op de volgende vlucht te laten instappen. Mocht de passagier besluiten dit product te boeken, dan gelden nog steeds de voorwaarden ten aanzien van de nieuwe vlucht.
9.5 Reisdocumenten
De passagier is verantwoordelijk voor het verkrijgen, in zijn bezit hebben en, indien dit gevraagd wordt, het tonen van zijn toegangs- en uitgangsdocumenten die vereist worden voor de landen waarvandaan, waarheen of waardoorheen hij vervoerd wordt, zowel als de documenten betreffende de gezondheidszorg of andere documenten die in genoemde landen vereist worden. De vervoerder behoudt zich het recht om eender welke passagier te weigeren die niet voldoet aan genoemde wetten, regelgevingen, normen, vereisten of toepasbare voorwaarden, of wiens documenten daar niet aan voldoen, naar het oordeel van de vervoerder of van de autoriteiten van het land van vertrek of van aankomst.
Krachtens het Reglement (EU) 610/2013, van het Europese Parlement en de Raad van Europa van 26 juni 2013 middels welke het Reglement (Raad van Europa) nr. 562/2006 van het Europese Parlement en de Raad van Europa wordt gewijzigd, middels welke een communautaire Code van normen wordt bepaald voor het overschrijden van grenzen door personen (Schengen grenscode), de Toepassingsovereenkomst van het Akkoord van Schengen, de Reglementen van de Raad van Europa (Raad van Europa) nr. 1683/95 en (Raad van Europa) nr. 539/2001 en de Reglementen van het Europese Parlement en de Raad (Raad van Europa) nr. 767/2008 en (Raad van Europa) nr 810/2009, voor verblijven voorzien op het grondgebied van de Lidstaten met een duur van niet meer dan 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, hetgeen inhoudt rekening te houden met de periode van 180 dagen die voorafgaat voor elke verblijfsdag. De binnenkomstdatum wordt beschouwd als eerste verblijfsdag op het grondgebied van de Lidstaten en de uitgangsdatum als laatste verblijfsdag op het grondgebied van de Lidstaten. Voor de berekening van de verblijfsduur op het grondgebied van de Lidstaten worden niet meegerekend de verblijfsperiodes waarvoor men middels een nationaal visum van lange duur of een verblijfsvergunning gemachtigd is), de voorwaarden van binnenkomst voor de ingezetenen van derden landen die niet tot de Europese Unie behoren en landen die het Schengenakkoord niet ondertekend hebben, zijn de volgende:
a) in het bezit zijn van een geldig reisdocument (paspoort) dat de houder ervan het recht geeft om de grens over te steken en dat aan de volgende criteria voldoet: i) het is ten minste nog drie maanden geldig na de geplande datum van vertrek van het grondgebied van de lidstaten; ii) moet in de voorafgaande tien jaar zijn afgegeven.
b) in het bezit zijn van een geldig visum, wanneer dat vereist wordt in de Verordening (Raad van Europa) nr. 539/2001 van de Raad van Europa, van 15 maart 2001, middels welke de lijst bepaald is van derde landen waarvan de ingezetenen onderworpen zijn aan de verplichting van een visum om de EU-buitengrenzen te overschrijden en de lijst van derde landen waarvan de ingezetenen niet onderworpen zijn aan die verplichting (1), tenzij ze houders van een geldige verblijfsvergunning zijn;
c) in het bezit zijn van documenten die het doel en de omstandigheden van het voorziene verblijf verantwoorden en het beschikken over voldoende bestaansmiddelen, zowel voor de voorziene verblijfsperiode als wel voor de terugkeer naar het land van herkomst of de doorgang naar een derde land waar zijn toelating gegarandeerd is, of te voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk verkrijgen van genoemde middelen;
d) niet in het SIS ingeschreven staan als niet toelaatbaar;
e) geen dreiging vormen voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de openbare gezondheid of de internationale betrekkingen van geen enkele van de Lidstaten, noch in het bijzonder, ingeschreven staan als niet toelaatbaar in de nationale databases van geen enkele Lidstaat voor dezelfde redenen.
9.6 Toegangsontzegging in een land
Indien om welke reden dan ook, de autoriteiten van een van de landen waar de passagier aankomt, vertrekt, overvliegt of een tussenlanding maakt, deze passagier de toegang of zelfs doorgang weigeren, moet de passagier de terugvlucht naar de luchthaven van vertrek of enige andere luchthaven zelf bekostigen. De vervoerder is niet verplicht om het gedeelte van het ticket over het niet afgelegde traject te vergoeden. De vervoerder is evenmin verantwoordelijk voor de bagage van de desbetreffende passagier.
9.7 Verantwoordelijkheid van de passagier
In het geval dat de vervoerder een boete of sanctie of andere onkosten moet betalen omdat de passagier of zijn bagage (douane, politie enz.) niet voldoet aan de wetgeving, normen, regels of andere vereisten van de landen van vertrek, aankomst of doorgang, dient de passagier dit door de vervoerder betaalde of te betalen bedrag terug te betalen aan de vervoerder op diens verzoek.

10. Recht van de vervoerder om passagiers te weigeren en vervoersrestricties

10.1 Het recht van de vervoerder om passagiers te weigeren
De vervoerder behoudt zich te allen tijde het recht voor om het vervoer van een passagier te weigeren, ook al heeft deze een geldig ticket, als dit naar het inzicht van de vervoerder:
Noodzakelijk of wenselijk is om veiligheidsredenen.
Noodzakelijk of wenselijk is als gevolg van de wetgeving of geldige normen van het land van vertrek, aankomst of tussenlanding.
Noodzakelijk of wenselijk is wegens het gedrag, de toestand, de leeftijd of de lichamelijke of psychische staat van de passagier.
Noodzakelijk of wenselijk is om letsel, ongemak of ernstige overlast voor andere passagiers of de bemanning te voorkomen.
Noodzakelijk of wenselijk is omdat de passagier eerder en bij herhaling de normen van de vervoerder heeft overtreden.
Indien de passagier de vervoerder documentatie overlegt (a) die vermoedelijk op illegale wijze verkregen is, (b) waarvan als verloren of gestolen aangifte gedaan is, of (c) die naar alle waarschijnlijkheid vals is of waarin wijzigingen of bewerkingen uitgevoerd zijn die niet door de vervoerder gemaakt zijn. In dergelijke gevallen behoudt de vervoerder zich het recht voor deze documenten in te houden.
Indien de persoon die aan de balie van de vervoerder verschijnt niet overeenstemt met de houder van het ticket. In dat geval behoudt de vervoerder zich het recht voor het ticket in te houden.
De passagier heeft niet aan kunnen tonen dat hij het vliegtuigticket in zijn geheel heeft betaald, de annulering van de creditcardbetaling waarmee hij betaalde is aangevraagd of er bestaat een vermoeden van fraude.
10.2 Vervoersrestricties
Zwangere vrouwen: de vervoerder aanvaardt het vervoer van zwangere vrouwen tot aan de 36e week (inclusief) zonder medisch certificaat.
Minderjarigen: de vervoerder beschikt niet over een begeleidingsdienst voor minderjarigen (UM). Kinderen tot 12 jaar mogen niet alleen reizen zonder begeleiding van iemand ouder dan 16 jaar.
Uit veiligheidsoverwegingen worden zuigelingen tot 7 dagen oud niet aan boord toegelaten. Kinderen van 7 dagen t/m 2 jaar (1 jaar + 364 dagen) reizen bij hun vader of moeder op schoot. Hiervoor kan geen veiligheidsstoel of wieg worden meegenomen in de cabine. Deze passagiers tot 2 jaar betalen een eenmalig bedrag per reservering. Er wordt slechts een maximum van 6 minderjarigen met begeleidingsdienst in de leeftijden van 5 t/m 8 jaar aan boord toegelaten én een baby zonder recht op een stoel vergezeld door een volwassene van 18 jaar.
Zowel de vervoerder als de plaatselijke autoriteiten op de luchthaven van vertrek of bestemming kunnen te allen tijde om de documenten met betrekking tot de baby of het kind vragen. Daarom wordt aanbevolen deze altijd bij de hand te houden.
Minderjarigen vanaf 14 jaar worden alleen geaccepteerd met een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort op hun eigen naam. Kinderen tot 12 jaar dienen eveneens in het bezit te zijn van een paspoort of identiteitskaart, maar met het trouwboekje is het voldoende, indien het een nationale vlucht betreft en indien één van de ouders meereist.
Het kan zijn dat overheidsinstanties bij kinderen jonger dan 18 jaar die in bepaalde landen wonen en zonder de begeleiding van een van zijn ouders of wettelijk voogd reizen, naar een formulier vragen dat vóór vertrek van de vlucht door hen werd ondertekend en zonder welke de minderjarige niet mag instappen. Bijvoorbeeld, in Roemenië mogen kinderen jonger dan 18 jaar die alleen of in gezelschap van de vader of moeder willen reizen dit alleen doen als ze in bezit zijn van een officiële verklaring die door beide ouders werd ondertekend. Hierna volgen de details van de vereisten voor internationale vluchten vanuit bepaalde landen:
Vluchten naar de Tsjechische Republiek: kinderen van 15 jaar of ouder hebben hun eigen paspoort nodig om naar/van de Tsjechische Republiek te vliegen.
Minderjarige Fransen van minder dan 18 jaar: minderjarigen van minder dan 18 jaar zonder geen enkele van de ouders of wettelijke voogden die het Spaans grondgebied verlaten zonder ouders /wettelijke voogden naar het buitenland Frans grondgebied verlatend:
Voor vluchten die alleen binnen Europa vliegen, moet de minderjarige in het bezit van een identiteitsbewijs of paspoort zijn.
Om te reizen van Frans grondgebied naar grondgebied buiten Europa, wordt naast het identiteitsbewijs of paspoort van de minderjarige, eveneens een door beide ouders of wettelijke voogden ondertekende machtiging vereist. Minderjarigen van minder dan 18 jaar die met een geldig paspoort reizen, hebben genoemde machtiging niet nodig, daar het paspoort werkt als toestemming of machtiging van de ouders/wettelijke voogden.
Spaanse minderjarigen van minder dan 18 jaar: kinderen jonger dan 18 jaar die zonder hun ouders of wettelijke voogden reizen zonder hun ouders/wettelijke voogden: dat ze in het bezit zijn van de identiteitskaart, ze zullen alleen een machtigingsmodel bij zich hebben om te reizen, dat wordt ingevuld door de twee ouders/wettelijke voogden (in geval slechts één van de ouders het document heeft ondertekend, zal deze niet toegestaan worden, daar de handtekening van beide ouders verplicht is). Dit machtigingsmodel kan verkregen worden bij de politie. Minderjarigen van minder dan 18 jaar die met een geldig paspoort reizen hebben genoemde machtiging niet nodig, daar het paspoort werkt als toestemming of machtiging van de ouders/wettelijke voogden.
Italianen jonger dan 14 jaar: op nationale vluchten mogen personen jonger dan 14 jaar reizen met andere personen anders dan hun ouders of wettelijke voogden, mits deze hun identiteitsdocumenten tonen. Jongeren tussen 14 en 17 jaar mogen alleen reizen.

In ieder geval dienen minderjarigen de documenten te tonen die aangegeven zijn in het decreet nr. 445 van de president van de Republiek van 28 december 2000.

Op internationale vluchten dienen personen jonger dan 14 jaar hun identiteitsdocument, paspoort of reisvisum te tonen en begeleid te worden van een volwassene. Indien het de ouder of wettelijke voogd betreft, dient de naam van die begeleidende ouder of wettelijke voogd vermeld te worden; indien het een volwassene betreft zonder wettelijke relatie met de minderjarige, dient deze eveneens naast het identiteitsdocument van de minderjarige een tijdelijke voogdijverklaring om buiten Italië te reizen te overleggen en deze dient door de ouders of wettelijke voogden ondertekend en door de bevoegde autoriteiten bekrachtigd te zijn, inclusief de naam van de begeleider of van de instantie of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de minderjarige.

In ieder geval dienen minderjarigen één van de volgende documenten te tonen: (i) identiteitsdocument geldig voor internationale reizen, inclusief binnen de EU of een land met bilaterale overeenkomst met Italië, (ii) individueel paspoort, (iii) reisvisum (alleen voor bepaalde bestemmingen) of geboorteakte met foto, afgegeven in de geboorteplaats en bekrachtigd door de betreffende autoriteiten.

Op studie- of schoolreizen met minderjarigen dient de naam van de persoon, instituut of instelling van de verantwoordelijke die de reis organiseert op de tijdelijke voogdijverklaring om buiten Italië te reizen, vermeld te zijn.
Een minderjarige van minder dan 18 jaar die naar Portugal reist, dient:
begeleidt te worden door een ouder of een voogd, of
ontvangen te worden op de luchthaven of binnenkomst door een ouder of voogd, of
indien deze niet begeleidt wordt door een ouder of voogd, dient hij een machtigingsbrief van een ouder of voogd bij zich te hebben om te reizen. Dit document dient de naam van de verantwoordelijke volwassene te bevatten, tijdens het verblijf in Portugal.
Minderjarige woonachtigen die Portugal verlaten: alle minderjarigen, Portugezen of niet Portugezen, die in Portugal wonen, dienen een notariële machtigingsbrief van een ouder of voogd bij zich te hebben, als zij het land zonder begeleiding willen verlaten. In geval dat de minderjarige met een derde reist, dient in deze brief eveneens de naam van de persoon te verschijnen die verantwoordelijk voor hem is.
De machtigingsbrief kan worden afgegeven:
door één van de ouders van de minderjarige (indien de ouders getrouwd zijn)
door de ouder waarbij de minderjarige woont (indien de ouders uit elkaar of gescheiden zijn)
door één van de adoptie ouders (indien de minderjarige geadopteerd is) of
door zijn wettelijke voogd.
Een standaard formulier voor minderjarigen die het land verlaten is beschikbaar op de website van de Portugese Immigratiedienst. “Requerimento de Certidão” is voor de Portugese burgers. “Termo de Responsabilidade” is voor de buitenlandse burgers.
Minderjarige Roemeense kinderen van minder dan 18 jaar: Minderjarige Roemeense kinderen mogen Roemenië verlaten indien zij reizen:
met beide ouders; of
met één van de ouders en met de machtigingsbrief van de afwezige ouder; of
met een wettelijke voogd (welke noch de vader noch de moeder is), in het bezit van de machtigingsbrief van de ouders, als wel een bewijs van het niet hebben van politieantecedenten.
Passagiers met ziektes of infecties: De vervoerder accepteert geen passagiers die lijden aan of besmet kunnen zijn met ernstige besmettelijke ziektes, of ziektes waarvoor de sanitaire autoriteiten een officieel alarmniveau hebben afgekondigd, zoals bijv. ernstige aandoeningen van de luchtwegen, virusinfecties, tuberculose of longontsteking.
Gedrag aan boord van het vliegtuig en beleid van gangbaar gebruik van elektronische apparaten aan boord
Indien naar mening van de vervoerder het gedrag van een passagier aan boord gevaar kan opleveren voor het vliegtuig of voor de personen of goederen die zich aan boord bevinden, of dat deze de werkzaamheden van de bemanning kan hinderen, of dat deze geen gehoor geeft aan de aanwijzingen van de bemanning, of een lid van de bemanning bedreigt, misbruikt of beledigt, of zijn gedrag schandelijk of aanstootgevend is voor de medepassagiers, kan de vervoerder die maatregelen treffen die hij wenselijk acht om dit gedrag te vermijden, inclusief hem van boord zetten. De vervoerder zal nadien alle burger- en strafrechtelijke stappen nemen die haar in rechte ter beschikking staan.
Voor de veiligheid van de passagiers en van de bemanning en ter toepassing van de wet betreffende de civiele bescherming, het recht op eerbiediging, de persoonlijke levenssfeer en gezinsprivacy en het recht op afbeelding, mogen geen video's of foto's van bemanningsleden of passagiers gemaakt worden, behalve in het geval er vooraf uitdrukkelijk toestemming voor gegevens is om dat te doen. Elk bemanningslid kan vragen om die beelden of video's te wissen die illegaal of zonder de passende toestemming opgenomen zijn.
Indien, gezien het gedrag van een passagier aan boord, de gezagvoerder zich naar zijn redelijk inzicht genoodzaakt ziet de koers van de vlucht te wijzigen teneinde de passagier van boord te zetten, is deze laatste verplicht de onkosten veroorzaakt door deze koerswijziging aan de vervoerder te vergoeden.
Het gebruik van alcoholische dranken aan boord is niet toegestaan, behalve als deze aan boord gekocht werden.

11. Gangbaar gebruik van elektronische apparaten aan boord

Het gebruik door passagiers van de volgende elektronische apparaten (“PED”) aan boord van de vliegtuigen van de vervoerder is toegestaan:
Mobiele telefoons ("smartphones");
Elektronische Tablets ("tablets");
Elektronische hoofdtelefoons die extern geluid annuleren;
MP3, MP4 en soortgelijke, zowel als digitale muziekapparatuur;
Draagbare elektronische games van gereduceerde afmetingen;
Laptops en computers van gereduceerde afmetingen ("notebooks");
Leestablets, zogenaamde e-readers;
Digitale foto- en videocamera (uitgesloten professionele camera's). De gebruikstoestemming houdt niet in dat foto's gemaakt mogen worden van bemanningsleden of van wat voor onderdeel van het vliegtuig dan ook;
DVD/CD afspeelapparatuur van gereduceerde afmetingen.
Niet draadloze hoofdtelefoons (behalve tijdens het taxiën, opstijgen en landen.
Niet tegenstaande het voorgaande, kan de vliegtuigbemanning op elk moment van de vlucht bevelen om alle elektronische apparaten uit te schakelen en op te bergen (eveneens indien deze over een “vliegtuig-/vluchtmodus” beschikken).
Het gebruik van bluetooth/wifi-apparaten is in alle vluchtfasen verboden (inclusief o.a. bluetooth hoofdtelefoons, toetsenborden of apparaten met afstandsbediening). Mobiele telefoons en andere draagbare elektronische apparaten die elektromagnetische golven uitzenden, mogen aan boord van de vliegtuigen van de vervoerder gebruikt worden, zolang de deuren openstaan. Zodra deze gesloten zijn, mogen ze alleen in vliegtuigmodus gebruikt worden overeenkomstig de volgende tabel:
[tabel invoegen met op de Vueling website]
Elektronische apparaten die samen met de bagage ingecheckt worden, dienen op elk moment uitgeschakeld te zijn.
Het gebruik van elektronische sigaretten is aan boord van alle vliegtuigen van de vervoerder verboden.

12. Aansprakelijkheid voor schade aan personen en aan zaken

12.1 Algemene overwegingen
Bij een ongeval is de aansprakelijkheid van de vervoerder als volgt:
De aansprakelijkheid beperkt zich tot de aangetoonde schade en de vervoerder is onder geen beding aansprakelijk voor indirecte of onvoldoende aangetoonde schade, noch vormen van schade van niet-compensatoire aard.
De vervoerder wijst aansprakelijkheid van de hand voor schade die voortvloeit uit de naleving door de vervoerder van de wetten, overheidsvoorschriften, verordeningen en normen, of uit de niet-naleving hiervan door de passagier.
De algemene vervoersvoorwaarden zijn tevens van toepassing op de geautoriseerde tussenpersonen van de vervoerder, medewerkers en vertegenwoordigers in dezelfde mate als deze op de vervoerder zelf van toepassing zijn. Het bedrag dat van de vervoerder en de geautoriseerde tussenpersonen, medewerkers, vertegenwoordigers en personen kan worden gereclameerd, ligt niet hoger dan de aansprakelijkheid -zo die bestaat- van de vervoerder.
Als de uitvoerende luchtvaartmaatschappij niet de vervoerder is, kan de passagier tegenover gelijk welke van hen zijn claim indienen. De contracterende luchtvaartmaatschappij wordt op het ticket of conjunction ticket vermeld.
12.2 Lichamelijk letsel
De vervoerder is aansprakelijk voor de schade in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de passagier indien het ongeluk dat de dood of het letsel veroorzaakt heeft aan boord van het vliegtuig heeft plaatsgevonden of tijdens het in- of uitstappen, in de zin en met de uitbreiding bepaald in de Verordening 2027/97 (gewijzigd in de Verordening 889/2002) en het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 en onverminderd de aansprakelijkheidsuitsluitingen van de vervoerder in het geval dat (i) het overlijden, de verwondingen of enig ander lichamelijk letsel te wijten waren aan de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van vóór het in- of uitstappen; of in het geval dat (ii) de schade of letsel veroorzaakt of verergerd werd door nalatigheid van de passagier of door zijn gezondheidstoestand vóór het aan boord gaan.
Er bestaat geen financiële aansprakelijkheidslimiet in geval van letsel of overlijden van de passagier. Wat betreft de schade tot 113.100 Speciale trekkingsrechten per passagier, kan de luchtvaartmaatschappij de schadevergoedingsclaims niet aanvechten. Boven dat bedrag kan de luchtvaartmaatschappij alleen een claim aanvechten als zij kan aantonen dat er geen sprake van nalatigheid of van andere fouten is.
Het herkrijgbare bedrag dekt het herstel van de schade, zoals deze wordt bepaald in een vriendschappelijke schikking overeenkomstig het rapport van een deskundige of van een bevoegde rechtbank.
De vervoerder vergoedt slechts het deel van herkrijgbare schade dat niet al gedekt wordt door de schadevergoedingen ontvangen van een openbare sociale verzekeringsinstantie of van een vergelijkbare instelling.
De vervoerder behoudt zich het recht voor stappen te nemen tegen derden, met inbegrip van en zonder beperkingen, het recht van uitkering en schadevergoeding.
In het geval van overlijden, verwondingen of lichamelijk letsel ten gevolge van een vliegtuigongeval, wordt aan degenen met recht op een schadevergoeding, indien geïdentificeerd, een voorschot in verhouding met de veroorzaakte schade betaald om de onmiddellijke kostenbehoeften te dekken. In het geval van overlijden is deze vergoeding ten minste 16.000 speciale trekkingsrechten per passagier. Het voorschot wordt binnen vijftien (15) dagen na het identificeren van schadevergoedingsgerechtigden voldaan. Deze betaling impliceert geen erkenning van aansprakelijkheid en is aftrekbaar van het uiteindelijk te betalen bedrag voor de aansprakelijkheid overeenkomstig deze paragraaf, maar kan niet terugbetaald worden in de gevallen bepaald in art. 20 van het Verdrag van Montreal of indien men geen recht had op schadevergoeding.
Alle claims moeten zijn ingediend binnen een maximumtermijn van twee jaar vanaf de vluchtdatum.

13. Aansprakelijkheid voor vertraging

Indien de passagier vertraging oploopt, is de vervoerder verantwoordelijk voor de geleden schade, tenzij zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen of tenzij het onmogelijk was om dergelijke maatregelen te nemen. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot 4.694 speciale trekkingsrechten per passagier.
Aanvullende eigen en externe dienstverlening
De vervoerder biedt een breed dienstenpakket voor aanvullende dienstverlening die de passagiers ter beschikking gesteld wordt tijdens het reserveringsproces en waarmee zij hun arrangement op maat kunnen samenstellen.
De vervoerder heeft overeenkomsten gesloten met externe ondernemingen die de passagiers andere diensten dan luchtvervoer verlenen, zoals onder andere het reserveren van hotels, activiteiten, huurauto's of VIP zalen. Deze gevallen en de aanvullende diensten voor de gereserveerde vlucht richten zich uitsluitend naar de bepalingen en voorwaarden van de externe bedrijven die deze diensten verlenen. De vervoerder wijst alle aansprakelijkheid voor de niet-nakoming door genoemde bedrijven bij de aanvullende dienstverlening van de hand.

14. Allergieën

De vervoerder garandeert geen allergeenvrije omgeving in het vliegtuig. Ons menu aan boord biedt voedingsmiddelen die droge en gedroogde vruchten of pindanoten of andere levensmiddelen ontvankelijk voor allergenen bevatten; bovendien is het niet mogelijk te controleren of voedingsmiddelen of andere producten of componenten die andere passagiers mee aan boord nemen allergische reacties veroorzaken.
Het is noodzakelijk dat passagiers met allergie de epinefrinespuit bij zich hebben voor het geval van een aanval samen met een doktersakte die de noodzaak ervan bevestigt en dat op het moment van aan boord gaan dit aan de vliegtuigbemanning meegedeeld wordt. In geval van het niet bij hebben van de spuit, wijst de vervoerder elke verantwoordelijkheid af.

15. Algemene bepalingen

Geen enkele tussenpersoon, medewerker of vertegenwoordiger van de vervoerder is gerechtigd om bepalingen van de onderhavige overeenkomst te wijzigen, aan te passen of hiervan af te zien.
De passagier kan onderhavige overeenkomst in elektronische vorm opslaan.
Wordt een van de clausules of bepalingen van deze overeenkomst onwettig of nietig verklaard, dan blijven de overige clausules van de overeenkomst gewoon van kracht.
Gerechtelijke bevoegdheden
Alle geschillen die mochten ontstaan met passagiers die hun woonplaats in Spanje hebben, zullen worden voorgelegd aan de Spaanse gerechtshoven en rechtbanken die krachtens de Oostenrijkse wetgeving bevoegd zijn.
Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met deze Algemene Vervoersvoorwaarden worden onderworpen aan het "niet exclusieve jurisdictie" van de Oostenrijkse gerechtshoven.
Ongeacht de bevoegdheid van de algemene rechtbank, kunnen consumenten ook een beroep doen op een organisatie voor de oplossing van het alternatieve geschil:
Voor online reserveringen heeft de Europese Commissie een bijbehorend platform voor geschillenbeslechting opgericht te http://ec.europa.eu/odr

Ongeacht of de reservering online of via een andere methode wordt gemaakt, kunnen consumenten zich wenden tot een van de volgende organisaties voor een oplossing van het alternatieve geschil:
Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte [Agentschap voor de rechten van de werknemers]
Linke Wienzeile 4/1/6
A-1060 Wenen
+43 1 5050 707 740
https://www.apf.gv.at/de/

Indienen van een klacht via de post; of per fax op nummer +43 1 505 0707 180; of online: https://www.apf.gv.at/de/beschwerde-flug.html